พัศดีคุก (Prison warden)


การมอบหมายให้พัศดีคุกปฏิบัติหน้าที่โดยมีการแยกความเหมือนความต่างระหว่างตำแหน่งพัศดีคุก (Prison warden) กับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ (Prison officer) ระดับปฏิบัติงานแรกเข้าทำงานใหม่ ได้ชัดเจน จะทำให้ตำแหน่งพัศดีคุกไทยเป็นตำแหน่งที่มีคุณค่า...........................................


พัศดีคุก (Prison warden)


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์


พัศดีคุกสหรัฐอเมริกา (Prison warden) หมายถึง เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองคุก หรือ หัวหน้าคุก

หน้าที่ของพัศดีคุกสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล การดำเนินงานทั้งหมดในคุก ทั้งด้านการควบคุมและการรักษาความปลอดภัย การแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพนักโทษ การบริหารจัดการบุคลากรคุก งบประมาณคุก รวมตลอดถึงการปฏิบัติต่อนักโทษในชุมชน เป็นต้น

ด้านคุณลักษณะ

พัศดีคุกทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรม และ มีความรู้ ทักษะ เชี่ยวชาญการดำเนินงานคุกด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัย และ การแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพนักโทษ รวมตลอดถึงการปฏิบัติต่อนักโทษในด้านต่างๆ เช่น การดูแลเรื่องอาหาร เครื่องนุงห่ม สุขภาพ การรักษานักโทษป่วย นักโทษโรคจิต การศึกษาของนักโทษ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นต้น

ด้านทักษะ พัศดีคุกทุกคนจะต้องมีทักษะในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การใช้ความรุนแรงของแก๊งคุก หรือ การจัดการกับนักโทษที่มีนิสัยชอบก่อความขัดแย้ง และ การใช้ความรุนแรง เป็นต้นพัศดีคุกไทย (Prison warden) หมายถึง ผู้บังคับการคุก หรือ ผู้ปกครองนักโทษ (พจนานุกรมไทย ราชบัณฑิตยสถาน) และ หมายถึง เจ้าพนักงานคุกรองจากสารวัตรคุก หรือ รองจากผู้บัญชาการคุกในกรณีที่ไม่มีสารวัตรคุกประจำอยู่ (กฎหมายราชทัณฑ์ )

หน้าที่ของพัศดีคุกไทย ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ มาตรา ๑๔ และ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ข้อ ๑๗ ...พัศดี... มีอำนาจบังคับบัญชาในส่วนการงานที่ได้มอบหมาย ให้มีอำนาจหน้าที่เหนือพนักงานคุกและนักโทษทั้งปวง เว้นแต่ สมุห์บัญชีคุกกลาง และ มีอำนาจหน้าที่กำกับงานคุกตาม ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๒ ข้อ ๑๒๔ เป็นต้น

หลักสูตรพัสดีคุกไทย มีการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ การดำเนินงานคุกทั้งทางด้านการควบคุมและการรักษาความปลอดภัย และ ด้านการแก้ไข เช่นเดียวกับกับพัศดีคุกสหรัฐอเมริกา

ความหมายในทางปฏิบัติ ถ้าพิจารณาจากหลักฐานการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ภายหลังผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัศดี พบว่า มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่คุกซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรพัศดีปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในคุก เช่น ปฏิบัติหน้าที่พัศดีคุก ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย หรือ เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายต่างๆ รวมตลอดถึงการมอบหมายเจ้าหน้าที่คุกซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรพัศดี ปฏิบัติหน้าที่เปิด-ปิดประตูคุก ปฏิบัติหน้าที่ยามป้อมคุก ซึ่งมีภารกิจเช่นเดียวกันกับพนักงาน ร.ป.ภ. ตามสัญญาจ้างระหว่างกรมราชทัณฑ์กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ระดับต้น (พัศดี) รุ่นที่ ๖๗ ระหว่าง ๑ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๘


โดยสรุป


พัศดีคุกสหรัฐอเมริกา หมายถึง เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองคุก หรือ หัวหน้าคุก และจะต้องมี ทักษะ ความรู้ เชี่ยวชาญ และ มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งมืออาชีพด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัย มืออาชีพด้านการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพนักโทษ เป็นต้น

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ยังไม่พบข้อมูลว่าพัศดีคุกของสหรัฐอเมริกา ต้องทำหน้าที่เปิด-ปิดประตูคุก หรือปฏิบัติหน้าที่ยามป้อมคุก แต่ประการใด ซึ่งถ้าพิจารณาในแง่ของความหมาย และ การมอบหมายหน้าที่ อาจกล่าวได้ว่า พัศดีคุกของสหรัฐอเมริกา เป็นตำแหน่งผู้บริหารคุก และ มีลักษณะเป็นมืออาชีพ

พัศดีคุกไทย หมายถึง ผู้บังคับการคุก หรือ ผู้ปกครองนักโทษ เป็นเจ้าพนักงานคุกรองจากสารวัตรคุก หรือ รองจากผู้บัญชาการคุกในกรณีที่ไม่มีสารวัตรคุกประจำอยู่ และมิได้เป็นตำแหน่งผู้บริหารคุก เหมือนกับพัศดีคุกของสหรัฐอเมริกา

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ภายหลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัศดีแล้ว บางคนอาจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พัศดี (Prison warden) บางคนอาจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เปิด-ปิดประตูคุก และ ปฏิบัติหน้าที่ยามป้อมคุก ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่างจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ (Prison officer) ระดับปฏิบัติงานแรกเข้าทำงานใหม่ หรือ พนักงาน ร.ป.ภ.จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ยามป้อมคุกตามสัญญาจ้างระหว่างกรมราชทัณฑ์กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีลักษณะเป็นการมอบหมายหน้าที่โดยมิได้คำนึงถึงการสั่งสมองค์ความรู้ ขาดองค์ประกอบที่สำคัญของความเป็นราชทัณฑ์มืออาชีพ แต่ถ้าการมอบหมายหน้าที่โดยมีการแยกความเหมือนความต่างระหว่างตำแหน่งพัศดีคุก (Prison warden) กับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ (Prison officer) ระดับปฏิบัติงานแรกเข้าทำงานใหม่ ได้ชัดเจน จะทำให้ตำแหน่งพัศดีคุกไทยเป็นตำแหน่งที่มีคุณค่าและทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของพัศดีคุกมีประสิทธิภาพ และ เป็นผลดีกับคุกมากยิ่งขึ้น......................อ้างอิง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image...

เว็บไซต์ http://pti.correct.go.th/picture/58/training_pass67.pdf

และ เว็บไซต์ https://en. wikipedia .org/wiki/Prison_warden
หมายเลขบันทึก: 600465เขียนเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2016 10:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2016 20:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ขอบคุณอาจารย์มนัสดามากครับที่กรุณาติดตาม......

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี