บทบาทและหน้าที่ของนักการเงินที่มีต่อธุรกิจครอบครัวและSME

Nanchana
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทบาทและหน้าที่ของนักการเงินที่มีต่อธุรกิจครอบครัวและSME

ธุกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจที่หุ้นส่วนใหญ่เป็นชื่อของสมาชิกในครอบครัว หรืออาจจะเป็นการสืบทอดส่ง ต่อกิจจการจากรุ่นสู่รุ่น

ธุรกิจ SEM หมายถึ ธุรกิจขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจที่เป็นอิสระมีเอกชนเป็นเจ้าของ มีต้นทุนในการ ดำเนินงานต่ำและมีพนักงานจำนวนไม่มาก

บทบาทนักการเงิที่มีต่อธุรกิจครอบครัวและSEM

1.พยาการณ์และวางแผน : จัดทำแผนการบริหารเงินและสินทรัพย์ต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.การตัดสินใจและการจัดหาเงินลงทุน : ตัดสินใจต่อปัญหาที่กิดขึ้นต่อการดำเนินงานของบริษัทและจัด หารการลงทุนที่มีต้นทุนต่ำที่สุด

3.การประสานงานและควบคุม :ประสานงานกับฝ่ายต่างๆของกิจการเพื่อให้แต่ละฝ่ายทำงานสอดคล้อง กันอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดรวมทั้งควบคุมค่าใช้ จ่ายต่างๆไม่ว่า จะเป็น การผลิต การโฆษณา ฯลฯ

4. เป็นตัวแทนในการติดต่อกับตลาดการเงิน : ติดต่อกับตลาดการเงินเพื่อระดมทุนไปใช้ในการดำเนิน กิจการเช่น ติดต่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อ ขอสินเชื่อทางการเงิน

เรื่อง แหล่งอ้างอิง https://sites.google.com/site/siamcashflow/sara-ka...
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินความเห็น (0)