นุชรัตน์
ดร. นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

บันทึกการนิเทศ โคกกลาง กุดอ้อ และ วัดชัยสุนทร


วันที่ 6 ของการนิเทศและเป้นสามโรงเรียนสุดท้ายของกลุ่มเครือข่ายโสมพะมิตร

ทั้งสามโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น มีความหลากหลายในการการบริหารจัดการ ถึงแม้จะมีบริบทเหมือนกัน คือ มีขนาดเล็ก แต่ก็ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เป็นข้อสรุป ที่ค้นพบ

วิธีการ ที่ นักวิชาการ สพฐ แม้แต่ ศึกษานิเทศก์ เสนอแนะ โรงเรียนให้ทำงาน ..ก็ไม่อาจ เสนอแนะให้ใช้วิธีการเดียวกันได้ทั้งหมด ถ้าพวกเรา ยอมรับในความแตกต่าง ความเหลื่อมล้ำ ที่มีอยู่จริง หรือ ปัจจัยนำเข้าต่างๆ ..แล้ว พวกเราก็น่าจะ หาวิธีการทำงานที่ สอดคล้องกับ วิถี การทำงานของแต่ละคน โรงเรียน ได้

หลังจากนี้ไป ทางทีม ศึกษานิเทศก์ จะวิเคราะห์ข้อค้นพบ เพื่อนำไปเสนอให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ ..และ หาวิธีการพัฒนากลุ่มเครือข่าย .ให้ตรง และสอดคล้องกับความต้องการ..ซึ่งก็คือ ขั้นตอนของการทำงาน ต่อไป


โรงเรียนโคกกลางราษฏร์พัฒนา

" คุณลักษณะผู้เรียนมาก่อน แสงสว่างและสติปัญญา ก็จะตามมา " ดิฉันชม โรงเรียนว่า ..เด็กๆ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ทำให้ส่งผลต่อการเรียนรู้ ท่าน ผอ.ร.ร.ให้ข้อมูลว่า อัตลักษณ์ ของโรงเรียน คือ มีวินัย และ รับผิดชอบ พวกเราพบหลายสิ่งหลายอย่าง มาก ๆ ที่นี่ ไม่รู้จะเริ่มต้นเขียน หรือ บันทึก อย่างไร ถึงจะเก็บ รายละเอียดได้ ทุกเม็ด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน


ภาพที่ 1 สภาพโรงเรียน ได้รับการดูแล โดยเด็กๆ ที่นี่ บริเวณ โรงเรียนสะอาดมากด้วยการฝึกวินัย เด็กๆ ให้มีความรับผิดชอบ ทุกพื้นที่ เด็กๆ จะมีโซนรับผิดชอบ (14 โซน) และประเมินโดยเด็ก เอง คุณครู เดินเข้ามาสอนอย่างเดียว

"ท่านทำอย่างไรฝึกเด็กได้ขนาดนี้ มีเอกสารที่เขียนอธิบายขั้นตอนการฝึกเด็กไหม (จริงๆ อยากเอาไปเผยแพร่ ทางโรงเรียนเอาเอกสารโครงการมาให้ ดู (คงต้องลงไป โรงเรียนอีกครั้ง ถอดบทเรียยนออกมา และเขียนเป็นคู่มือ การฝึกวินัย และ ความรับผิดชอบ " ซึ่งทางโรงเรียนทำได้จนประสบผลสำเร็จ จะมี Best Practice ซ่อนอยู่ แน่นอน


ภาพที่ 2 ธงเขียว บ่งบอกว่า โซนนั้นประเมินผ่าน ธงแดงไม่ผ่าน (แต่เราไม่พบธงแดงค่ะ)

ภาพที่ 3 ทุกชั้น มีการบันทึกการสอนด้วย DLTV ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกชั้น พวกเรา Amazing มาก ครูมีสมุดบันทึกแบบไม่เป็นทางการ (จดๆๆๆๆ ) และ มาเรียบเรียงเขียนใหม่ในบันทึก (ทึ่งมากค่ะ) เขียนได้ละเอียดดีใช้ได้ ..พวกเราเติม ให้ครู บันทึกการ.ตั้งคำถาม ๔ คำถาม เพื่อนำสู่การสรุปให้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้แก่

  • ความหมาย เช่น คืออะไร?..
  • องค์ประกอบ เช่น ประกอบด้วยอะไรบ้าง?..
  • ควมเข้าใจ เช่น จงยกตัวอย่าง....
  • การนำไปใช้ เช่น มีประโยชน์อย่างไร?...

ถ้าครูสามารถบันทึกถึงขั้นนี้ได้ จะเป็นวิทยาทานกับโรงเรียนอื่น และชั้นเรียนอื่นๆ ด้วย

ภาพที่ ๔ คุณครูคนขยัน และเก่ง เอาใจใส่ มากๆ ค่ะ (ครูด้านซ้ายค่ะ)


ภาพที่ ๕ เด็กๆ ปฐมวัย ได้เรียนรู้กับครู ที่เอาใจใส่ รับผิดชอบ ชั้นเรียนี้ เราให้เติม การจัดบรรยากาศชั้นเรียน มุมประสบการณ์ การให้งาน ให้เด็กๆ ได้ฝึกคิดวิเคระห์ และจัดมุมประสบการณ์

ภาพที่ ๖ outdoor สำหรับ ทำกิจกรรม ข้าง ๆ เป็น ห้วยฮ่อง น่าจะเป็นลำน้ำปาว (ของกรมชลประทาน) บรรยากาศดีมาก


ภาพที่ ๗ outdoor ตรงข้างห้องอเนกประสงค์ -- มีห้อง ผอ. ห้องประชุม ห้องธุรการ มีบรรยากาศสวย หน้าหนาว ต้นไม้ที่เห็นเป็นกระถาง มีรอบๆ โรงเรียน เลยค่ะ

ึ่

ภาพที่ ๘ ท่านผู้อำนวยการ เกษแก้ว ขุมคำ ..คนนี้ ต้อง ยอมรับในความทุ่มเท ที่สุดค่ะ

โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์

ครูสามคน ผอ.1 คน นักเรียนเกือบหกสิบ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึง ป.6 ( 8 ชั้นเรียน) ครู 1 คนดูปฐมวัย อีกสองคน คือประถมศึกษาห้องละ สามชั้น สอนด้วย DLTV ชั้นเรียนครบ บรรยากาศโดยทั่วไปสะอาดมาก มีการดูแลบริบท ได้ดี และ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน แต่สิ่งที่ทำเอา คณะศึกษานิเทศก์ ทึ่ง ที่สุดคือ

๑. ชั้นเรียนปฐมวัย คุณครูยาย จะเกษียณปีนี้ ข้าวของเครื่องใช้ ชิ้นงาน ผลงาน แผนประสบการณ์ เป็นระบบ ระเบียบ ได้รับการดูแล ให้เป็นปัจจุบัน (ที่สุดของชั้นปฐมวัยที่เคยดูมาเลยค่ะ .. ) คำพูดที่ประทับใจของครูยายคือ " คนอื่นจะรู้ว่าเราสอนอย่างไร เด็กได้เรียนรู้อะไรบ้าง เมื่อเขาเห็นชิ้นงานของเด็ก" ..ทำเอาเราประทับใจมาก ..ค่ะ ทำไมรู้ว่า ศน.คิดอะไร

๒. ครู ป.1-3 ทุ่มเท เอาใจใส่ กัดฟันสู้ มาก คุณครูบริหารจัดการโดยภาคเช้าให้เเด็กดูทีวี ภาคบ่าย มาเรียนคละชั้น พี่ช่วยน้อง ความสะอาดไม่ลำบาก เด็กๆ ช่วยกันดู ครูเหนื่อยหน่อย ช่วงที่บริหารจัดการ ชิ้นงาน ผลงาน พอมีบ้าง ( ขนาดนี้ พอมีบ้าง ก็สุดยอดแล้วค่ะ) สมุด นร. มีการบันทึก และถูกกำกับโดยคุณครู ที่สำคัญ เด็กๆ เขาอ่าน ออกเขียนได้ ค่ะ

๓. ครู ป.๔-๖ เหนื่อยไม่น้อยกว่าครู ช่วงชั้นที่ ๑ และทำในลักษณะใกล้เคียงกัน ผลงาน เด็กๆ อยู่เต็มห้อง และยังวุ่นกับการเตรียมสอบโอเน็ต

เห็นคุณครูโรงเรียนนี้ก็อดภูมิใจแทน ผอ.กุดอ้อไม่ได้ (ดูท่านวิตกกังวล กลัว เด็กๆ ท่านจะไม่ได้รับความรู้ เต็มที่) ด้วยสภาพโรงเรียนเล็ก และ ผอ.ร่วมกับครู กัดฟันสู้ ขนาดนี้ ถือว่า สอบผ่านทั้งโรงเรียนเลยค่ะ

ครูน้อย ... แต่ที่นี่ ก็มี แปลงผัก ค่ะ


..

ชิ้นงาน ร่องรอย ผลงาน ชิ้นงาน มากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ หลายๆ โรงเรียน ค่ะ


ครูสามท่านกัดฟันสู้ สุดๆ ค่ะ

ท่าน ผอ.กุดอ้อ หายห่วงและสบายใจ ได้


โรงเรียนวัดชัยสุนทร

ด้วยความจำเป็นที่โรงเรียนครูไม่ครบชั้น ทำให้ทางโรงเรียนบริหารจัดการเรียนรวมกับ โรงเรียนทุ่งศรีเมือง
อนุบาล สอนที่โรงเรียนที่ตั้งของทั้งสองโรงเรียน
ป.๑-๔ มาเรียนรวมที่ วัดชัยสุนทร ป.๕-๖ เรียนรวมที่ทุ่งศรีเมือง

ด้วยการบริหารจัดการของทั้งสองโรงเรียนทำให้ครูครบชั้น

วันนี้ เนื่องจากไปถึงโรงเรียนเกือบบ่ายสามโมง ทำให้ การดูรายละเอียดเกี่ยวกับครู เด็ก อาจจะน้อยกว่าโรงเรียนอื่น ที่ไปในวันนี้ แต่พวกเราก็พยายามเก็บข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน การทำงาน ให้มากที่สุด

๑. ชั้นเรียน ปฐมวัย เอาใจใส่ดูแลเด็กๆ มีผลงานชิ้นงาน มากพอสมควร และมีสื่อ ที่เราเห็นครูทำเป็นแฟ้มๆ ไว้ (น่าสนใจมากค่ะ) ซง ก่อนหน้านี้ ยังไม่มีชุดอุปกรณ์ dlit น่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดค่ะ แต่ถ้า มีชุดเทคโนโลยี ก็จะทำให้หาสื่อภาพนิ่ง และ เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น ชั้นเรียนนี้ ได้รับข้อเสนอแนะ ให้เติมเรื่องบรรยากาศ และ ชิ้นงานเด็กที่สะท้อน ให้เห็นถึงการได้รับการฝึกการคิด กล้ามเนื้อต่างๆ .และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

๒. ชั้น ป.๔ ได้รับการชื่นชมในเรื่องของการผลิตสื่อ ร่องรอยหลักฐาน การทำงานที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจน ครูมีการฝึกเด็กหลากหลายมาก .โดยเฉพาะการให้ เด็กรุ่นน้องได้เรียนรู้จากผลงานรุ่นพี่ และ ได้รับสถานการณ์ท้าทายจากคุณครู ..ให้ทำให้ดีกว่า รุ่นพี่ทำ และ ค้นพบว่ามีผลงานนักเรียนที่จะเป็นโครงงาน (หายากมาก) เพียงเติมวัตถุประสงค์ว่า รายงานนั้น ๆ ทำเพื่ออะไร ..เราเสนอแนะให้ครูพัฒนาเป็นการทำงานโครงงาน

๓. ชั้นเรียนอื่น ๆ ก็ได้รับความชื่นชมในด้านความสะอาด การดูแลเด็กๆ กล้าแสดงออกโต้ตอบ

๔. คณะเราเห็นคุณครูทำงานกันเยอะมาก .อดไม่ได้ที่จะให้เติมในเรื่องของ ชิ้นงานเด็กๆ ให้เพิ่มความเข้มข้น ขึ้น และ อยากให้ครูทำ ใบงาน หรือ ปรับเปลี่ยนแนวการทดสอบ การตรวจสอบความรู้เด็กๆ ด้วยการสร้าง หรือ ทำข้อสอบ คล้ายๆ กับข้อสอบ มาตรฐาน (NT . ONET) แทนที่จะเป็นแบบฝึกง่าย ๆ ซ้ำ ๆ (บางทีก็จำเป็นอยู่) แต่ประสบการณ์ การทำข้อสอบแบบมาตรฐาน เด็กๆ จะต้องได้รับการปลูก ตั้งแต่ ปฐมวัย ถึง ประถมศึกษา

ผู้บริหารที่นี่ เอาใจใส่ ดูแล และให้ความสำคัญกับการบริหารงานวิชาการพอสมควร มีการนำเด็กๆ ป.๕-๖ มาติวพิเศษ สอนซ่อมทุกวัน หลังจากกลับจาก โรงเรียนทุ่งศรีเมือง และ ผอ. นิเทศครู LD ให้สามารถจัดระบบการเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และตรงตามวัตถุประสงค์ ของการจ้างครู LD ได้( หลายโรงเรียนให้สอนประจำชั้น แต่โรงเรียนนี้ ให้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจริงๆ เด็กๆ จะถูกคัดแยกออกมาฝึกต่างหาก

โดยสรุป..
แต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน การจะเปรียบเทียบ กันเป็นเรื่องยาก ต้นทุน ความจำเป็นไม่เหมือนกัน

..แต่ การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม ของ ครูทุกคน เป็นเรื่องที่สำคัญ ค่ะ

วั


หมายเลขบันทึก: 600022เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2016 20:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มกราคม 2016 21:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

สมกับเป็น ผอ รร.ขนาดเล็กที่มีคุณภาพ.ท่าน ศน.ค้นพบข้อเท็จจริงของการบริหาร รร.ขนาดเล็กด้วยการนิเทศเชิงลึก..ชื่นชมครับ.

ชอบใจการบันทึกแบบนี้ครับ

ได้เรียนรู้มากเลย

ที่ศน อยู่ ใครเป็นศน ภาษาอังกฤษครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี