การประชุมประจำเดือน (๑)

วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอัยการสูงสุด ประชุมคณะข้าราชการประจำเดือนมกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 301 อาคารแจ้งวัฒนะฯ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ และบุคลากรทุกคน

ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร((TQA) แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร((TQA) สำนักงานอยการสูงสุด (หน่วยงานำร่อง) จำนวน 7 สำนักงาน รวม 7 คณะ แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร(TQA) สำนักงานอัยการสูงสุด (รายหมวด) จำนวน 4 คณะ และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การ 4 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2559 - 2562 จำนวน 1 คณะ

โดยที่ประชุมได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสนอเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และคณะทำงาน หลังจากผ่านที่ประชุมแล้ว จะได้นำเสนอต่อคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา และ มีคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

นอกจากที่ประชุมยังพิจารณากำหนดวันประชุมเพื่อหารือร่วมกับที่ปรึกษา เพื่อกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรประจำปี 2559 กับหน่วยงานเจ้าภาพแต่ละสำนักงาน ในวันที่ 20 - 26 มกราคม 2559 ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละสำนักงาน

สำหรับการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล ได้กำหนดให้แต่ละกลุ่มงานรีบดำเนินการ จัดทำตัวชี้วัดของแต่ละบุคคลจากภารกิจที่รับผิดชอบ งาน/โครงการที่รับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย มาจัดทำเป็นตัวชี้วัดของแต่ละคนอีกด้วย เพื่อนำผลงานมาประเมินในรอบการประเมินครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร((สพร.) มีกำหนดจัดประชุมประจำเดือนทุกเดือน เพื่อเป็นการสรุปปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติของเดือนที่ผ่านมา และนำมาหาวิธีการแก้ไข นอกจากยังมีการวางแผนการปฏิบัติงานของแต่ละเดือนอีกด้วย


ประชุมคณะข้าราชการประจำเดือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สพร.ความเห็น (0)