รายวิชาศึกษาทั่วไป : ๐๐๓๒๐๐๑ มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน หลังภาคการเรียนแรก (๒)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บันทึกที่ (๑)

บันทึกที่ (๑) ได้บอกสาเหตุว่า ทำไมภาคเรียนนี้ ต้องใช้วิธีถ่ายทอด พ่วงสัญญาณ บันทึกนี้ จะมาเล่าให้ฟังประกอบรายงาน หลังจากที่ได้เข้าสังเกตการสอนแบบ ถ่ายทอดและพ่วงสัญญาณ" ผ่านไปสัปดาห์แรก บันทึกวีดีทัศน์การสอน "ภาพรวมเนื้อหา" โดย รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ไป ๓ ครั้ง หมายถึงท่านต้องสอนแบบเดียวกัน ๓ รอบ ลดลง ๓ เท่า จากภาคเรียนที่ผ่านมาที่ท่านต้องบรรยายแบบเก่า ๙ รอบ

แท้จริงเหตุผลสำคัญที่จัดให้สอนแบบพ่วง คือ ประสงค์จะให้นิสิตทุกคน ได้เรียนเหมือนได้ฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆ จริง เป้าประสงค์ของรายวิชานี้คือ ให้ได้องค์ความรู้รอบ รู้กว้าง เชื่อมโยง องค์รวม ซึ่งตามแผนการสอนที่ได้กล่าวไว้ในบันทึกที่ (๑) จะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องกว่า ๗ ท่าน เวียนกันมาบรรยาย

ภาคการเรียนแรก ผอ. ให้นโยบายพ่วงสายสัญญาณเพียง ๑ คู่ คือทดลองเอา ๒ ห้องที่อยู่ติดกันก่อน โดยการประสานงานระหว่างงานเจ้าหน้าที่ "บร." ผู้ดูแลทางเทคนิค ทางฝ่ายวิชาการได้จัดตารางสอนที่ห้อง RN-309 และ RN-310 ความจุประมาณ ๓๕๐ ต่อห้อง นั่นหมายถึงห้องเรียนขนาดใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัย (ไม่เกี่ยวกับห้องประชุมนะครับ) ขนาด ๗๐๐ คน เปิดสอนในภาคการศึกษานี้ ๓ เวลา รวมนิสิตมาลงทะเบียนประมาณ ๒,๐๐๐ คนในภาคการเรียนที่ ๒-๒๕๕๘ นี้


ห้อง RN - ๓๐๙ ต้นสัญญาณ (เห็นอาจารย์ผู้สอนตัวเล็กมาก)ห้อง RN-๓๑๐ ห้องที่พ่วงสัณญญาณไป นิสิตได้เห็นหน้าตาอาจารย์ชัดกว่า (สังเกตมุมขวาบน)


เหตุที่บันทึกนี้มีทั้งคำว่า "พ่วงสัญญาณ" และคำว่า "ถ่ายทอดสด" เนื่องเพราะใช้ทั้งสองคำนี้เป็นวิธีจัดการจริงๆ กล่าวคือ สัญญาณจากคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงสไลด์ ppt จะมีสายต่อพ่วงผ่านกล่องส่งสัญญาณที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างสองห้อง ทำให้จอทีวีทุกจอและจอฉายสไลด์ด้านซ้ายของห้องแสดงสื่อการสอน ส่วนกล้องวีดีโอ จะจับภาพอาจารย์ผู้สอน แล้วยิงสัญญาณผ่านสายเคเบิ้ลไป "ถ่ายทอด" ไปยังจอด้านขวาของอีกห้องหนึ่ง

หลังจากผ่านคาบเรียนแรก เราพบปัญหาบ้างสำหรับนิสิตที่นั่งบริเวณหน้าจอด้านขวา ที่มองไม่ค่อยเห็นสื่อสไลด์ เพราะจอด้านขวานั้นใช้ถ่ายทอดกิริยาท่าทางของอาจารย์ผู้สอน มีวิธีแก้ปัญหานี้คือ หากล่องรวมสัญญาณที่สามารถแสดงภาพทั้งสองจอซ้อนกันได้ กล่องแบบนี้ราคาประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

ทำอย่างไรจะได้เกรด A

ประการแรก คือ เข้าเรียนตรงเวลา เก็บเอา ๑๐ คะแนนจากการเข้าเรียน ไม่มาสาย เพราะสำนักศึกษาทั่วไปเน้นให้ฝึกวินัย โดยกำหนดให้นิสิต LA เช็คชื่อทุกครั้ง ถ้ามาหลัง ๑๕ นาที ถือว่า "มาสาย" และ ถ้ามาสาย ๒ ครั้ง มีค่าเท่ากับ ขาดเรียน ๑ ครั้ง ส่วนการลานั้นต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือแนบมาด้วย

ประการที่สอง คือ ส่งงานให้ตรงเวลา และทำอย่างสุดความสามารถ เพราะเพื่อฝึกวินัยและความรรับผิดชอบ จึงกำหนดไม่ให้ส่งงานย้อนหลังเว้นแต่มีใบลาในคาบเรียนนั้นๆ ตามแผนการสอนที่กำหนดไว้สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ จะมีใบงานประมาณ ๓-๔ ใบงาน หากส่งงานครบ คุณภาพดี ก็จะมีคะแนนเพิ่มอีก ๒๐ คะแนน

ประการที่สาม คือ ตั้งใจเรียน เพียรฟัง อ่าน ดู ให้รู้จริง ทำข้อสอบกลางภาค ๓๕ คะแนน และ สอบปลายภาคอีก ๓๕ คะแนน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน หากได้คะแนน ๘๐ ขึ้นไปก็ได้เกรด A ครับ วิธีง่ายๆ ในการเรียนในสมัยใหม่นี้คือ เข้ามาเป็นสมาชิกของ page "รายวิชา 0032001 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา" แล้วติดตาม ดูคลิปบันทึกการบรรยาย และเอาเอกสารที่ได้เผยแพร่ไว้ ไปเพียรอ่านดูฟัง เท่านี้ก็จะได้เกรด A แน่นอน

ข้อควรระวังคือ ต้องเข้าเรียนอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ไม่อย่างนั้น จะไม่มีสิทธิ์สอบครับ

บันทึกต่อไป จะมาเล่าให้ฟังว่า ท่านบรรยายสนุกแค่ไหน...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานการศึกษาทั่วไปความเห็น (0)