ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของข้าพเจ้าคือได้ดำเนินการกิจกรรมที่คอยปฏิบัติมาที่ไม่มีระบบในการทำงานให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องและได้รับความร่วมมือจากคณะครูภายในโรงเรียนเป็นอย่างดีแต่ในความสำเร็จนี้ยังขาดกิจกรรมของนักนักเรียนที่หลากหลายอีกมากที่จะนำมาให้กับนักเรียนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมและทำกิจกรรมนั้นอย่างมีความสุขความเต็มใจในการทำกิจกรรมนั้นๆ