​เปลี่ยนจากมุ่งเอา เป็นมุ่งให้

มนุษย์เรา มีทั้งความเห็นแก่ตัว มุ่งเอา และมีความเสียสละ มีความสุขพึงพอใจเมื่อได้เสียสละทำประโยชน์แก่ผู้อื่น (altruism) เป็นคุณสมบัติสองขั้วตรงกันข้ามอยู่ในคนคนเดียวกัน การศึกษาที่ถูกต้อง จะช่วยลดทอนนิสัยมุ่งเอา และขยายนิสัยมุ่งให้ คุณสมบัตินี้จะค่อยๆ ก่อตัว และสั่งสมขึ้นเรื่อยๆ หากผู้นั้นมีทักษะเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning Skills)

เปลี่ยนจากมุ่งเอา เป็นมุ่งให้

ต่อเนื่องจาก บันทึกนี้ เราต้องทำความเข้าใจต่อว่า เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง นั้นมีความหมายที่เอียงข้าง หรือมีอคติ เข้าข้างความดี ลดทอนความชั่วร้าย เป็นการเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อลดทอนด้านลบของมนุษย์

ที่จริงความเป็นมนุษย์หมายถึงการมีหน่ออ่อน หรือศักยภาพ ที่จะเติบโตขยายส่วนที่ดีก็ได้ หรือขยายส่วนชั่วก็ได้ แต่การศึกษามีเป้าหมายด้านบวก คือมุ่งขยายด้านดีของมนุษย์ ให้เติบโตแผ่ไพศาล ก่อทั้งประโยชน์ตน และประโยชน์สังคม

เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงจึงมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ด้านดี ทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และจิตวิญญาณ

มนุษย์เรา มีทั้งความเห็นแก่ตัว มุ่งเอา และมีความเสียสละ มีความสุขพึงพอใจเมื่อได้เสียสละทำประโยชน์แก่ผู้อื่น (altruism) เป็นคุณสมบัติสองขั้วตรงกันข้ามอยู่ในคนคนเดียวกัน การศึกษาที่ถูกต้อง จะช่วยลดทอนนิสัยมุ่งเอา และขยายนิสัยมุ่งให้ คุณสมบัตินี้จะค่อยๆ ก่อตัว และสั่งสมขึ้นเรื่อยๆ หากผู้นั้นมีทักษะเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning Skills)

ทักษะเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมี ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ทักษะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และจากประสบการณ์ ของตนและของผู้อื่น (๒) ทักษะไตร่ตรองสะท้อนคิดอย่างจริงจัง (๓) สุนทรียสนทนา (๔) holistic approach (๕) ให้ความสำคัญแก่บริบท (๖) ความสัมพันธ์บนฐานของความจริงใจ ไว้เนื้อเชื่อใจ และเปิดใจต่อกัน

ทักษะของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นทักษะเพื่อชีวิตที่ดี

วิจารณ์ พานิช

๒๙ ธ.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)