​ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘

คำประพันธ์แบบนี้ก็ออกบ่อย

1.ข้อใดมีคำประพันธ์ที่เหมือนกับคำประพันธ์ที่ยกตัวอย่างมานี้

“กลางไพรไก่ขันบรรเลงฟังเสียงเพียงเพลงซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง”

ก.เร่งพลพาชีตีกระหนาบตัวนายชักดาบออกไล่หลัง

ข.ตีนงูงูไซร้หากเห็นกันนมไก่ไก่สำคัญไก่รู้

ค.ลิงค่างครางโครกครอกฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอน

ง.ไว้ปากไว้วากย์วาทีไว้วงศ์กวีไว้เกียรติและไว้นามกร

ครูพิสูจน์อธิบาย

คำประพันธ์ที่ยกตัวอย่าง เขียนเป็นคำประพันธ์ได้ดังนี้

“กลางไพรไก่ขันบรรเลง ฟังเสียงเพียงเพลง

ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง”

นั่นคือ กาพย์ฉบัง ๑๖ นั่นเอง จำนวน 1 บท

ข้อ ก เป็น กลอนสุภาพ 2 วรรค

ข้อ ข เป็น โคลงสี่สุภาพ บาทที่ 1และ 2

ข้อ ค เป็นกาพย์ยานี ๑๑ จำนวน 2 วรรค

ข้อ ง เป็นกาพย์ฉบัง ๑๖ จำนวน 1 บท ดังนี้

"ไว้ปากไว้วากย์วาที ไว้วงศ์กวี

ไว้เกียรติและไว้นามกร"

ฉะนั้นเฉลย ข้อ ง ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)