ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

1.เสียงของพยางค์ในข้อใดมีโครงสร้างต่างจากข้ออื่น

ก.ขวาน

ข.หลาม

ค.เผย

ง.ฝูง

2)คำในข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนกันทั้งสองคำ

ก.ตั้งร้าน

ข.ข้างขึ้น

ค.คล่องแคล่ว

ง.ทรุดโทรม

เฉลยข้อ 1 ตอบ ก

ครูพิสูจน์อธิบาย ข้อ ก นี้มีโครงสร้างพยางค์ต่างจากข้ออื่น เพราะ พยัญชนะต้นเป็นตัวควบกล้ำออกเสียง ขว ควบกันนอกนั้นก็เป็นสระเสียงยาว ตัวสะกดและเสียงวรรณยุกต์

ส่วนข้อ ข หลาม ถึงแม้ หล จะมีพยัญชนะ 2 ตัว แต่ออกเสียง ตัวเดียว คือ ออกเสียง ล แต่มีเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำไปตามตัว ห ที่เราเรียกว่า ห นำ คำนี้เป็นอักษรนำ

ข้อ ค และ ข้อ ง โครงสร้างเหมือนข้อ ข เพียงแต่พยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะเดี่ยวๆ

ทุกข้อมีสระเสียงยาวเหมือนกันหมด

เฉลยข้อ 2 ตอบ ค

ครูพิสูจน์ อธิบาย เพราะคำว่า คล่อง กับ แคล่ว มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบเหมือนกัน สระเสียงสั้น(เพราะรูปวรรณยุกต์ เอก ทำให้สั้น) มีพยัญชนะท้าย(ตัวสะกด) และวรรณยุกต์ เหมือนกันทั้ง 2 คำ

ส่วน ข้อ ก พยางค์แรก ตั้ง สระอะเสียงสั้น พยางค์หลัง ร้าน สระอาเสียงยาว โครงสร้างไม่เหมือนกัน

ข้อ ข พยางค์แรก ่ข้าง สระอาเสียงยาว พยางค์หลัง ขึ้น สระอึเสียงสั้น โครงสร้างไม่เหมือนกัน

ข้อ ง พยางค์แรก ทรุด สระอุ เสียงสั้น พยางค์หลัง โทรม สระโอ เสียงยาวโครงสร้างไม่เหมือนกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)