​เรียนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ตกับครูพิสูจน์ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรียนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ตกับครูพิสูจน์ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

(1)ใจขลาดมักอาจองอวดสู้

(2)เฉาโฉดโอษฐ์อวดรู้ว่ารู้ใครเทียม

(3)น้ำพร่องกะละออมคงกระฉอกฉานนา

(4)รูปชั่วมักแต่งแกล้งเกลาทรง

คำประพันธ์ข้างต้นข้อใดเรียงได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์

ก.2 3 1 4

ข.1 2 3 4

ค.4 1 3 2

ง.3 4 1 2

ครูพิสูจน์อธิบาย

คำประพันธ์นี้คือโคลงสี่สุภาพ

เรียงดังนี้

รูปชั่วมักแต่งแกล้ง เกลาทรง

ใจขลาดมักอาจอง อวดสู้

น้ำพร่องกะละออมคง กระฉอก ฉานนา

เฉาโฉดโอษฐ์อวดรู้ ว่ารู้ใครเทียม

ฉะนั้นจึงควรตอบข้อ ค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทย



ความเห็น (0)