​ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบข้อ 1-2

" ได้ฟังเรื่องที่วุ่นวายแล้วแสนเบื่อ เราต้องทำเพื่อประเทศต่อ "

1. ข้อความนี้มีพยางค์ที่มีเสียงพยัญชนะท้ายกี่พยางค์

ก. 9 ข. 10

ค. 11 ง. 12

2. ข้อความนี้มีพยางค์ที่รูปกับเสียงวรรณยุกต์ ไม่ตรงกันกี่พยางค์

ก. 3 ข. 4

ค. 5 ง. 6

เฉลย ข้อ 1 ตอบ ข้อ ค 11 พยางค์

คือ ได้(เสียง ย สะกด) ฟัง เรื่อง วุ่น วาย แล้ว แสน เรา(เสียง ว สะกด) ต้อง ทำ (เสียง ม สะกด) เทศ

เฉลย ข้อ 2 ตอบ ข้อ ค 5

คือ เรื่อง ที่ วุ่น แล้ว เพื่อ

อธิบาย คำที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำ ใส่รูปวรรณยุกต์เอก จะมีเสียงโท ใส่รูปวรรณยุกต์โทจะมีเสียงตรี ส่วนคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง และอักษรสูง รูปกับเาียงวรรณยุกต์จะตรงกัน

ว่าแต่เด็กมัธยม ทราบไหมว่า อักษรสูง อักษรกลางและอักษรต่ำมีตัวอะไรบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)