ทำไมการศึกษาไทยต้อง Learn Better, Learn Together

สิงคโปร์ใช้วิสัยทัศน์ในการปฏิรูปการศึกษาว่า "Teach Less, Learn More" หมายความว่า ต่อไปการศึกษาจะใช้การสอน การบรรยายน้อยลง แต่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อกันว่า คนจะเรียนรู้ได้ดี เมื่อได้เรียนรู้เอง ลงมือทำเอง

สำหรับของไทย การปฏิรูปการเรียนรู้น่าจะเรียกว่า "Learn Better, Learn Together" หมายถึงการศึกษาไทยต่อไปจะต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของครูฝ่ายเดียว ไม่ว่าจะเป็นปกครองท้องถิ่น นายจ้าง นักวิชาการ ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการเข้ามามีบทบาททางการศึกษาด้วย ไม่เช่นนั้น การศึกษาไทยไปไม่รอดแน่


ดูเพิ่มเดิมที่ www.CBTthailand.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกอบรมแบบสมรรถนะความเห็น (0)