บุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมกันจัดทำแผนการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แผนปฏิบัการ KM)  จึงนำเสนอเพื่อน ๆ G2K เพื่อ ลปรร. แนะนำ เพิ่มเติมค่ะ

http://gotoknow.org/file/sompornp/planKM.doc

http://gotoknow.org/file/sompornp/TableKM.doc