การค้ามนุษย์ภัยร้ายในสังคมไทย

การค้ามนุษย์ภัยร้ายในสังคมไทย

โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจาย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

สถานการณ์การค้ามนุษย์ของสังคมไทย ในภาวะปัจจุบันมีความรุนแรง มีมากขึ้น กว่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการบังคับเด็กเพื่อบังคับใช้แรงงาน บังคับค้าประเวณี ขอทาน ไม่เว้นแม้กระทั่ง ผู้ใหญ่ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

สำหรับชาวต่างชาติที่เป็นเหยื่อในการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ก็มีเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ ไม่ว่าชาวต่างชาติที่มาจากประเทศ จีน พม่า ลาว เวียดนาม รัสเซีย ฟิจิและอุซเบกิสถาน ซึ่งชาวต่างชาติเหล่านี้เข้ามาในไทยด้วยความเต็มใจ ก็ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ความยากจน การต้องการเงินทอง โดยส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาในรูป การขอทาน การถูกบังคับ ขู่เข็ญ ล่อลวงเพื่อบังคับใช้แรงงานและการขายตัวหรือค้าประเวณี

สำหรับ ความหมายของ การค้ามนุษย์ คือ การจัดหา การส่ง การทำให้เคลื่อนที่ของมนุษย์ โดยบุคคลด้วยวิธีการใช้กำลัง การข่มขู่ การบังคับ โดยการทำเพื่อการค้า การหารายได้ โดยมิชอบ หรือการรับผลประโยชน์ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ การบังคับใช้แรงงาน การเอาคนมาใช้งานเยี่ยงทาส การนำคนมาขอทาน

ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์มีหลายฉบับมากมาย เช่น

1.ประมวลกฏหมายอาญา 2.พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

3.พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539

4.พ.ร.บ.ปราบปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ.2471

5.พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

6.พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 7.พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

8.พ.ร.บ.จัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 9.พ.ร.บ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2472

10.พ.ร.บ.ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.2535

11.พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2552 12.พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484

ซึ่งหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องและร่วมแก้ไขปัญหาได้แก่

ตำรวจหรือพนักงานฝ่ายปกครอง,พนักสอบสวน,โรงพยาบาล,นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์,พนักงานอัยการ,ทนายความ,องค์กรพัฒนาเอกชน,กระทรวงยุติธรรม,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด,ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด,บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ฯลฯ

สำหรับรูปแบบการค้ามนุษย์หรือรูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ คือ

1.การค้าประเวณี 2.แสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น 3.การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก (ข้อ 1-3 เน้นเรื่องทางเพศ) 4.การเอาคนลงเป็นทาส 5.การนำคนมาขอทาน 6.การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 7.การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า

ฉะนั้น การค้ามนุษย์ กระบวนการค้ามนุษย์ จึงเป็นภัยร้ายของสังคมไทย ที่พวกเราต้องคอยช่วย สอดส่อง ดูแล เพราะถ้าปัญหา ที่เกิดจากการค้ามนุษย์มีมากขึ้น ก็จะกระทบและก่อให้เกิดปัญหาด้านอื่นๆตามมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)