การพัฒนาการบริการพยาบาล (ต่อ)

ทะเล
คนที่ปฏิบัติในหน่วยงานตนเองและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นผู้มีผลงานดีเด่น จะเล่าเรื่องสะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถในเรื่องที่ต้องการใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กลุ่มพึงประสงค์

ทั้ง 8 กลุ่มต่างก็ไปดำเนินการทำตารางแห่งอิสรภาพของกลุ่มตนเองตามระยะที่วางไว้ให้ ตามลำดับขั้นดังนี้ 

ชุดที่  1   ตารางแห่งอิสรภาพ  (Self – Assessment Table)  เป้าหมาย  (ที่พึงประสงค์)                                                                3

k

ปัจจัยที่สามารถในการบรรลุเป้าหมาย
ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5
1…………………………………………2…………………………………………3…………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………….n…………………………………………  Pm  
                 ตารางแห่งอิสรภาพเป็นตารางสำหรับประเมินขีดความสามารถของแต่ละหน่วยงานว่ามีขีดความสามารถหลัก (Core Competency) เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ในระดับใด  ซึ่งประกอบด้วยหลัก 4 ประการที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน                 j เป้าหมายที่พึงประสงค์  ที่มีความชัดเจนมุ่งเป้าที่เป็นเป้าหมายร่วมกันของกลุ่มผู้ปฏิบัติ  ซึ่งมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม วัดได้                k ขีดความสามารถ (Competency) หมายถึงขีดความสามารถในการบรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 3  องค์ประกอบคือก)      การปฏิบัติจริง (action)ข)      ความรู้ความเข้าใจ  (Understanding)ค)      ความเชื่อ  ค่านิยม (Value)                l ตาราง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ขีดความสามารถระดับเริ่มต้น (1) ไปจนถึงระดับสูงยิ่ง (5) โดยที่กลุ่มผู้ปฏิบัติเป็นผู้ร่วมกำหนดเกณฑ์ของระดับขีดความสามารถเอง  ซึ่งได้มาจากความรู้ที่ฝังลึก (Tacit  knowledge) ทั้งของคนที่ปฏิบัติในหน่วยงานตนเองและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นผู้มีผลงานดีเด่น จะเล่าเรื่องสะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถในเรื่องที่ต้องการใช้  เพื่อบรรลุเป้าหมายที่หน่วยงานพึงประสงค์

                m การประเมินตนเอง  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นผู้ดำเนินการประเมินระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม  เป็นกิจกรรมแห่งความอิสระ  ความมั่นใจและการรับฟังซึ่งกันและกัน  การประเมินตนเองเป็นกิจกรรมที่สมาชิกแต่ละกลุ่มทำร่วมกัน  เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ของกลุ่ม  ไม่ใช่เพื่อเอาไว้อวดผู้อื่น ไม่ใช่เอาไว้ให้ผู้ประเมินภายนอกดู

                  ผลการทำตารางแห่งอิสรภาพทั้ง 8 กลุ่มจะนำมาเสนอในคราวต่อไป  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนางานบริการพยาบาล

คำสำคัญ (Tags)#km#ตารางแห่งอิสรภาพ

หมายเลขบันทึก: 59818, เขียน: 15 Nov 2006 @ 11:04 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 23:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
อยากรู้ผลจังค่ะ น่าสนใจว่าแต่ละกลุ่มตีความรายละเอียดแต่ละหัวข้ออย่างไรนะคะ