สังคมวิทยาคุก ตอน ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายคุก

สังคมวิทยาจากคุก (Prison Sociology) และ นโยบายด้านค่าใช้จ่ายคุก อาจส่งผลกระทบที่มีลักษณะเป็นอันตรายสำคัญ ๓ ประการ คือ อันตรายต่อนักโทษ (Harms Addressing Prisoner) อันตรายต่อครอบครัว (Harms Addressing Family) และ อันตรายต่อสังคม (Harms Addressing Society) ..................................


สังคมวิทยาคุก ตอน ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายคุก


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์


คุกเป็นองค์กรหนึ่งในสถาบันสังคม ที่มีความเชื่อมโยงเป็นห่วงโช่กับกลุ่มนักโทษที่มีความจำเป็น บังคับให้ต้องปรับตัว เชื่อถือ และ ปฏิบัติตนให้เข้ากับ กฎระเบียบ วัฒนธรรม สังคม และ ชุมชนคุก ตลอดเวลาที่อยู่ในคุก ซึ่งส่งผลกระทบต่อ พฤติกรรม ความเป็นตัวตน และ วัฒนธรรมของนักโทษ การศึกษา เรื่อง สังคมวิทยาจากคุก (Prison Sociology) ตอน ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายคุก ข้อมูลจากงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาคุก และ ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายคุก ของ อาลีเรซา มอกฮานี จึงเป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมวิทยาคุกที่สำคัญประการหนึ่งผลการศึกษา พบว่า สังคมวิทยาคุก ประเด็นศึกษาจากค่าใช้จ่าย หรือ งบประมาณคุก เกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมนักโทษใหม่ และ นักโทษเก่า เป็นวงจรสังคมคุกที่สำคัญ และ ปัญหาขาดแคลนงบประมาณคุก และ / หรือ นโยบายด้านค่าใช้จ่ายคุกที่ฟุ่มเฟือย ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม ความเป็นตัวตน และ วัฒนธรรมของนักโทษ (Prison Culture) รวมตลอดถึงผลกระทบต่อนโยบายคุกในด้านการแก้ไขฟื้นฟู ที่พบว่าร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ ของนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวจากคุกมีการกระทำความผิดอีก (recommit) นอกจากนั้น ยังพบว่า สังคมวิทยาจากคุก กรณีขาดแคลนงบประมาณคุก และ / หรือ นโยบายด้านค่าใช้จ่ายคุกที่ฟุ่มเฟือย ยังส่งผลกระทบที่มีลักษณะเป็นอันตรายที่สำคัญ ๓ ประการ คือ อันตรายต่อนักโทษ (Harms Addressing Prisoner) อันตรายต่อครอบครัว (Harms Addressing Family) และ อันตรายต่อสังคม (Harms Addressing Society) อย่างมีนัยสำคัญ


.......................อ้างอิง

  • The sociological analysis of prison : Costsand consequences by Reza Ali Mohseni, Islamic Azad University - Gorgan Branch, Iran. Journal of Law and Conflict Resolution Vol. ๔ (๑), pp. ๑๓ -๑๙, January ๒๐๑๒ และ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (4)

ขอบคุณมากครับอาจารย์ ดร.จันทวรรณ

ขอบคุณมากครับอาจารย์ ดร.ขจิต

ขอบคุณมากครับอาจารย์วอญ่า-ผุ้เฒ่า-natachoei

ขอบคุณมากครับอาจารย์ต้น