๗๒๐. ใต้ร่มเงาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ใต้ร่มเงาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ทีมงานที่จะเข้มแข็งได้...ใช่ว่าขึ้นอยู่ที่หัวหน้าเพียงคนเดียว...แต่ขึ้นอยู่กับทุก ๆ คน

ภายในกองบริหารงานบุคคล ที่จะสามารถนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความสำเร็จได้

การทำงานเป็นทีม สำคัญมากต่อการบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย...

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล...ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา แก้ปัญหา ให้คำแนะนำ

เสมือนหางเสือคอยควบคุมให้งานทุกงานไปสู่ทิศทางที่ต้องการ หรือเป้าหมายที่สำเร็จ

การทำงานของแต่ละบุคคล มีส่วนทำให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่มหาวิทยาลัย

ต้องการ...นับเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จ

ยิ่งในปัจจบุัน งานบุคคลจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนา

ไปในทิศทางที่ดีขึ้น...ทั้งต่อตนเองและต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัย...บุคลากรทุกฝ่าย

ทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของภาครัฐที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาต่อ

ประเทศไทย...ทีมงานกองบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จึงเป็นทีมงานของการทำงานบุคคลรุ่นใหม่ ของคำว่า HR...แหล่งการพัฒนามนุษย์ให้

มีศักยภาพสูงสุดเท่าที่แต่ละบุคคลจะกระทำได้...

นับว่า พวกเราทีมกองบริหารงานบุคคล ได้อาศัยใบบุญ อาศัยร่มเงาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม อยู่ได้อย่างร่มเย็น...ทุกคนร่วมมือกันทำงานให้ประสบผลสำเร็จได้

เพราะพวกเรามีใจเป็นหนึ่งเดียวกัน...มีทุกข์ร่วมแก้ มีสุขร่วมเสพ...กับใต้เงาของ

กองบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...ขอบคุณที่ฉันมีน้อง ๆ ทีมงาน

ที่ร่วมแรงใจในการทำงานและพัฒนากองให้มีความเติบโตยิ่งขึ้น...ขอบคุณมาก ๆ คร่าาา

นี่คือ กองที่มีหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)