ภาพฝันสู่ความสำเร็จ

Jirathorn
โรงเรียนในฝัน
            โครงการหนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน เป็นนโยบายที่จะพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติให้มีคุณภาพ ระยะเริ่มต้นของโครงการกำหนดให้มีอำเภอละ 1 โรงเรียน รวม 921 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในฝันในโครงการจำนวน 3 โรงเรียน   ได้แก่
              โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อำเภอดอนเจดีย์ 
              โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย อำเภออู่ทอง และ
              โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา อำเภอ
สองพี่น้อง

           ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาทั้งสิ้น ทุกโรงเรียน
ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการบริหารและจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม โดยผลสำเร็จเกิดต่อตัวผู้เรียนอย่างชัดเจน และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
      หลายคนชอบค่อนขอดว่าเป็น โรงเรียนนายฝัน บ้างละ เป็น               โรงเรียนฝันค้าง บ้างละ แต่อย่างไรก็ตามจากการที่ได้สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการที่โรงเรียนเข้าโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง              มีความเห็น ดังนี้          
          
1. นักเรียนได้เรียนรู้และรับความรู้ในเรื่องใหม่ๆ โดยเฉพาะด้าน ICT มากขึ้น
             
           
2. ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย
         
           
3. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น ทำให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติมากขึ้น
          
            
4. โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย มีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ทำให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนรู้และใช้สืบค้นความรู้ทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
          
             
5. นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น  ทำให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และมีความกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบมากขึ้น
         
              
6. ทำให้ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
         
              
7. นักเรียนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน

          
               
8. นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง

              
ความภาคภูมิใจของบุคลากรโรงเรียนในฝันจะมีความภาคภูมิใจที่สุดถ้าโรงเรียนยังคงสภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป ซึ่งจะทำให้ความฝันที่จะพัฒนา เด็กไทย     ไปสู่คุณภาพนั้นเป็นความจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Jirathon

คำสำคัญ (Tags)#ในฝัน

หมายเลขบันทึก: 59688, เขียน: 14 Nov 2006 @ 18:14 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
ข้อคิดเห็นของนักเรียนจากข้อ 1 ถึง 8 เป็นสิ่งที่เด็กได้รับจริง  ในฝันนั้นมีความเป็นจริงที่ได้รับ  ขอบคุณจรีพร ที่นำความจริงดีๆมานำเสนอ

จริงครับ  ถ้าเราสอนนักเรียนตามนั้นจิงไม่ต้องห่วงว่านักเรียนจะขาดประสิทธิ์ภาพ เพียงแต่ ครูจะตั้งใจที่จะถ่ายถอดความรู้หรือไม่เท่านั้นเอง

อย่าท้อแท้ครับ 

เด็กไทยจงเจริญ