พ่อแม่ทุกคนเลี้ยงลูกก็ด้วยความรัก  มิใช่ปรารถนารางวัลใดๆครู

ทุกคนสั่งสอนศิษย์ก็ด้วยความรักในวิชาชีพ หาได้ต้องการสิ่งใดไม่

แต่เมื่อมีหน่วยงาน ที่ให้ความสำคัญจัดมอบเกียรติบัตรเพื่อสร้างขวัญ

และกำลังใจให้แก่ผู้ทำงาน  ข้าพเจ้าก็เป็นครูคนหนึ่งที่โชคดีได้รับ

เกียรติบัตรครูดีในดวงใจที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญดำเนินการ

คัดเลือกทั้งสามครั้งคือ

      ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2544สมัยผอ.สุพรรณี  สมานญาติ

      ครั้งที่สอง พ.ศ. 2547สมัยผอ.สุนันทา  กุลอ่อน

      ครั้งที่สาม พ.ศ. 2549สมัยผอ.อัปษร  ภาธรธุวานนท์

     ข้าพเจ้ายังเชื่ออยู่เสมอว่าครูทุกคนในโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตร

บำเพ็ญเป็นผู้เสียสละ รักและศรัทธาในวิชาชีพ พร้อมที่จะเป็นแม่พิมพ์

ที่ดีด้วยการพัฒนาตนในด้านคุณธรรมนำความรู้เพราะความดีไม่มี

ยกเลิก ถึงแม้ไม่มีสิ่งใดตอบแทนก็ตาม