การศึกษา

เทคโนโลยีกับการพัฒนาการศึกษา

เทคโนโลยีกับการพัฒนาการศึกษา

        ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมากต่อชีวิตประจำวันของคนเรา ซึ่งก็รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการศึกษาด้วย การให้ความสำคัญของเทคโนโลยีต่อการศึกษาปรากฎอย่างเด่นชัด ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 66 ที่กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

จะเห็นว่าบทบาทของเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการศึกษา ซึ่งเมื่อสังเกตสภาพ แวดล้อมรอบ ๆ ตัวในเรื่องเทคโนโลยีกับบทบาทในการพัฒนาการศึกษา จะเห็นว่า เทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น

1. ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ ตำรา เอกสารชุดวิชาและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

2. ด้านสื่อโสตทัศน์ เช่น วัสดุอุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์เทปเสียงและวีดิทัศน์

3. ด้านสื่อสารมวลชน เช่น รายการวิทยุกระจายเสียงทางการศึกษา/รายการวิทยุโทรทัศน์ การศึกษา

4. ด้านสารสนเทศ เช่น ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เครือข่ายฐานข้อมูล และ Internet

      ซึ่งส่วนเกี่ยวข้องในด้านเหล่านี้ เทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมคุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา โดยนำมาเป็นตัวที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนให้เกิดความสะดวก และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ช่วยเอื้อประโยชน์ในเรื่องความหลากหลายของแหล่งเรียนรู้

หากจะพิจารณาถึงเทคโนโลยีใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาในปัจจุบัน จะเห็นว่าการนำคอมพิวเตอร์ และระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN : Local Area Network) หรืออินทราเนต(Intra network) ตลอดไปจนถึงการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เนต (Internet) เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร    การสืบค้นข้อมูลที่มีประโยชน์ หรือแม้แต่การนำเสนอข้อสนเทศของตนเองสู่สังคมโลก มีความแพร่หลายมาก ซึ่งในบรรดาสื่อหรือบริการต่างๆที่มีการค้นคิดและนำเสนอออกมาอย่างมากมายหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลักนี้ e-Learning  ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเรียนการสอนใหม่   ที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นทุกขณะ เพราะเป็นการเปิดเข้าสู่แนวคิดใหม่  ที่ให้โอกาสทางการศึกษาใหม่ๆ

กับคนทุกสังคม

           E-Learning คือการจัดศึกษาที่ผ่านการเรียนการสอนโดยอาศัยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท โดยผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา (Any where Any time) การเรียนการสอนจะอาศัยบริการ World Wide Web และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology : CT) ทำให้มีการปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม สามารถสนทนาโต้ตอบส่งข่าวสารระหว่างกันได้ ทำให้สามารถทราบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้

              รูปแบบของ E-Learning การเรียนโดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีรูปแบบต่างๆและอาศัยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
             
1 . Distance Learning คือการจัดการเรียนการสอนที่นำระบบ Video Conference มาใช้โดยระบบดังกล่าวจะอาศัยกล้องโทรทัศน์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงจากผู้สอน ซึ่งอยู่ที่หนึ่ง ไปยังผู้เรียนซึ่งอยู่อีกที่หนึ่ง อาจจะเป็นคนละอำเภอคนละจังหวัด หรือแม้แต่คนละประเทศ ขึ้นอยู่กับระบบการสื่อสารไปถึงหรือไม่

2 . Computer Based Training (CBT) เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อ CD-ROM ซึ่งคล้ายกับดูหนังจากวิดีโอเทป แต่ที่ดีกว่าคือสามารถควบคุมการเรียนได้เองว่าจะเริ่มจากตรงไหน มีภาพนิ่ง เสียงภาพเคลื่อนไหวและอาจจะมีแบบทดสอบความเข้าใจด้วยก็ได้ ซึ่งข้อดีของ CBT ก็คือผู้เรียนอยากเรียนเมื่อไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่จุดอ่อนคือผู้เรียนไม่สามารถโต้ตอบกับผู้สอนได้โดยตรง

3 . Web Based Training (WBT) เป็นการเรียนแบบ Asynchronous Learning คือผู้เรียนไม่จำเป็นรอครูผู้สอน อยากเรียนเมื่อไรก็มาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเข้าเครือข่าย สามารถเรียนได้ตามความต้องการ การเรียนในลักษณะนี้ต้องมีเครือข่ายที่มีความเร็วในการสื่อสารข้อมูลสูงพอสมควรถึงจะได้ผล

4 . Internet Based Learning คือการเรียนรู้ของบุคคลทั่วไปที่ได้รับอนุญาต (เช่นลงทะเบียน มี Password) สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้โดยอาศัย Internet ความเร็วสูง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเมืองฯ

คำสำคัญ (Tags)#เทคโนโลยี

หมายเลขบันทึก: 59585, เขียน: 14 Nov 2006 @ 12:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)