ภัยพิบัติศึกษา

ภัยพิบัติศึกษาคืออะไร

ภัยพิบัติศึกษาเป็นคำใหม่ในวงการศึกษาไทย ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “Disaster Education” ซึ่งหมายถึง การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม หรือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม ทั้งความรู้ ทักษะ ความตระหนักหรือจิตสำนึกเพื่อให้สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนจากภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการแบบบูรณาการข้ามวิชาหรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เช่น สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภัยพิบัติอาจจัดอยู่ในการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย

แหล่งอ้างอิง

Preston. John. (2012). Disaster Education ‘Race’, Equity and Pedagogy. Retrieved January 14, 2015, from https://www.sensepublishers.com/.../267-disaster-education.

จักรกฤษณ์ จันทะคุณ. (2557). การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสำนึกในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ กศ.ด., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการศึกษาด้านภัยพิบัติสำหรับนักเรียนความเห็น (0)