เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเงินล้านบ้านป่าแถมอำเภอเมืองสรวง*วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน

เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเงินล้านบ้านป่าแถมอำเภอเมืองสรวง
วันนี้คณะตรวจติดตามการส่งเสริมการเกษตร มีนายยุทธพร ฝนทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานงานเกษตรอำเภอเมืองสรวง เดินทางไปเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเงินล้านบ้านป่าแถม บ้านเลขที่ 148 ม.5 ตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทร.095-9582771 ที่จดทะเบียนไว้กับนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอเมืองสรวง นายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองสรวง คณะกรรมการประกอบด้วยนายฉลอม พวงพันธุ์ ประธานกรรมการ นายสมาน สวนมอญ นายชัยประสิทธิ์ แก้วเงิน รองประธานกรรมการ นายสนอง สวนมอญ เหรัญญิก กรรมการประกอบด้วย นายบุญจันทร์ สุขศรี นายสา วงศ์เสนา นายสมัย ศรีขุมเหล็ก นายฉลาด สุโพธิ์ นายจันทร์หอม พวงพันธุ์ น.ส.บังอร พัทโท นางฉวีวรรณ พวงพันธุ์ นางนาง พวงพันธุ์ เลขานุการคือ นายคงศักดิ์ ข่อยแก้ว นายเยี่ยม งาสาร ผช.เลขานุการ และนายวินัย ชาญวิจิตร ที่ปรึกษาฯ เป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรเพื่อเกษตรกร ของชาวตำบลหนองหิน


นายฉลอม พวงพันธุ์ ประธานกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเงินล้านบ้านป่าแถม กล่าวว่า การดำเนินการเริ่มต้นสมาชิก 15 คน มีการร่างกฎข้อบังคับของกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเงินล้านบ้านป่าแถม ต้องเป็นชาวตำบลหนองหินอย่างน้อย 3 ปี ต้องมีวันเป็นของตนเอง มีวัวของธนาคารโค-กระบือ ห้ามขายแม่พันธุ์วัวโดยเด็ดขาด สมาชิกต้องรับผิดชอบวัวที่รับไปเลี้ยงเป็นอย่างดี สมาชิกต้องมีการปลูกหญ้าอย่างน้อย 1 ไร่ สมาชิกต้องลงหุ้นเดือนละ 1 หุ้นๆละ 10 บาท ปีละ 1,20 บาท มีการประชุมสามัญปีละ 1 ครั้ง ปัจจุบันสมาชิกกลุ่ม 15 คน มีวัว จำนวน 100 ตัว


นายฉลอม พวงพันธุ์ กล่าวอีกว่า สมาชิกปลูกหญ้าพันธุ์เนเปียร์ ปากช่อง 1 เป็นหญ้าที่ปลูกง่ายโตไว ตัดยอดแตกหน่อใหม่พร้อมราก ตัด 1 ข้อไปปลูก อายุ 1 เดือนตัดให้วัวกินได้ ในกลุ่มมีการทำกากมันสำปะหลังหมักยีส เป็นอาหารเสริม การจำหน่ายวัวที่เกิดจากสมาชิก ก.ก.ละ 100 บาท น้ำหนัก 40-50 กิโลกรัม 40,000-50,000 บาท เป็นการดำเนินการโดยกลุ่มเกษตรฯที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง เป็นการแปลงหญ้าเป็นเนื้อของกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ ฯ เป็นแบบอย่างของการสะสมทรัพย์ใต้ถุนบ้าน
นายเจษฎาพร อรุณไพร ปศุสัตว์อำเภอเมือสรวง นายเวฬุวัน ศรีสุธัญญาวงศ์ หรือชาวบ้านเรียกติดปากว่า “หมอเว” ผู้ที่ดูแลด้านสัตวบาล ให้การสนับสนุนด้านวิชาการสัตวบาล การรักษาโรคระบาดปศุสัตว์ พืชอาหาร เพื่อให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง ตำบลหนองหินเป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการปศุสัตว์ ห่างจากตัวอำเภอเมืองสรวง 10 กิโลเมตร เป็นตำบลแบบอย่างด้านการเกษตรอินทรีย์
ทางด้านนายอดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภอเมืองสรวง กล่าวว่า เมืองสรวง 5 ตำบล 49 หมู่บ้าน ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีศักยภาพสูงในการพัฒนา ผู้นำท้องที่ 4 เทศบาลตำบล ให้การสนับสนุนหรือให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง หัวหน้าส่วนราชการ รวมใจเป็นหนึ่งเดียวทำงานเพื่อเกษตรกร ประชาชน เมืองสรวงเมืองน่าอยู่ ก้าวเข้าสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเงินล้านบ้านป่าแถม จึงเป็นแบบอย่างของกลุ่มเกษตรกรด้านปศุสัตว์
*****วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)