๖๘๙ วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

"..สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน สู่ทางธรรมบันดาลในชาติสุดท้าย ส่งฟ้าสู่ดินแดนที่หมดผองภัย สถิตไว้ในแดนธรรมพระนฤพาน.."

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวจิตสุนันท์ สีหาพงษ์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ ภูเบศร์ สมุทรจักร และนายแพทย์ พลศักดิ์ วรไกร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวจิตสุนันท์ สีหาพงษ์ความเห็น (0)