2 วันนี้ (13-14 พย.49) กองทันตฯ ไปร่วมแจมกับ สถาบันพระบรมราชชนก (หน่วยงานผลิตทันตาภิบาล แห่งเดียวในประเทศไทย) เพื่อจัดทำ + ดำเนินการ หลักสูตรพัฒนาทันตาภิบาล เพื่อการบูรณาการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก ในหน่วยบริการปฐมภูมิ

มีคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุข 4 แห่ง เข้าร่วม คือ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ขอนแก่น พิษณุโลก และตรัง

ทีมผู้จัด มี ทพญ.สุณี วงศ์คงคาเทพ เป็น manager จากกองทันตฯ ไปช่วย สบช. (สถาบันพระบรมราชชนก) ดำเนินการค่ะ ทีมกองทันตฯ ที่เหลือส่วนใหญ่ จะเป็นวิทยากร input ข้อมูล การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวมของประเทศไทย ...

ถ้ามองโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย

  1. เรียนรู้หลักการ แนวคิด การทำงานบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
  2. การทำงานบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก แบ่งตามกลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มเด็กต่ำกว่า 5 ปี เด็กวัยเรียน ผู้ใหญ่หรือวัยทำงาน และผู้สูงอายุ
  3. เรียนรู้ทักษะการทำงาน เช่น เทคนิคการทำงานอย่างมีความสุข  และอื่นๆ

กระบวนการ ก็คือ มาเรียนรู้กัน ใช้เวลา 3 วัน และติดตามผลการปฏิบัติงาน หลังอบรม 3 เดือน ผู้เข้าอบรมเป็นทันตาภิบาล เลือกเข้ากลุ่มทำงานตามกลุ่มอายุต่างๆ ในข้อ 2 ค่ะ ก็คาดว่า อีก 3 เดือน คงได้เรื่องเล่าดีดี มาเล่าสู่กันฟังว่า มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างใน PCU ค่ะ