วันที่ 13 พ.ย.49   ผมไปร่วมประชุมคณะทำงานพิเศษเรื่องกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม   และประชุมคณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์  มีความประทับใจแนวคิดและความเชื่อลึก ๆ ด้าน CSR ที่ผู้บริหารธนาคารฯ กำลังสร้างขึ้นในธนาคารไทยพาณิชย์

         ผมเข้าใจว่าขณะนี้ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่มีความเข้มแข็งมั่นคงที่สุดในประเทศไทย  (โดยดูจากดัชนีหลายอย่างที่ผมอธิบายไม่เป็นเพราะรู้ไม่จริง)  แม้จะไม่ใช่ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ธนาคารกรุงเทพใหญ่ที่สุด)   เมื่อองค์กรเข้มแข็งทางธุรกิจ   ผลประกอบการดี  มีความมั่นคง   องค์กรก็ต้องสร้างความมั่นคงทางสังคม  สร้างทุนสังคมขององค์กร

         วิธีสร้างทุนสังคมขององค์กรก็คือ  สมาชิก (พนักงาน) ขององค์กรต้องไม่แยกตัวออกจากสังคมและชุมชน   ทั้งระดับองค์กรและระดับพนักงานเป็นรายบุคคลต้องมีสำนึกพลเมือง (civic - mind) หรือสำนึกสาธารณะ  สำนึกชุมชน  และสำนึกอย่างเดียวไม่พอ   ต้องเข้าไปร่วมกิจกรรม  ร่วมทุกข์ร่วมสุข  และส่งเสริมการสร้างสุขในสังคมด้วย  

         ผมเข้าใจว่า  นี่คือหัวใจของ CSR ที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำลังขับเคลื่อน

         กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย์เน้นที่เศรษฐกิจพอเพียง  วิถีชีวิตพอเพียง  ซึ่งมีชาวบ้านรวมตัวกันดำเนินชีวิตแบบพอเพียงมากมายทั่วประเทศ   เป็นโอกาสที่ธนาคารไทยพาณิชย์จะเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ชื่นชม  ต่อยอด  และเชื่อมโยงเครือข่ายการปฏิบัติวิถีชีวิตพอเพียงของชาวบ้าน   ยกระดับ "ความรู้ปฏิบัติ" เพื่อชีวิตพอเพียง   เศรษฐกิจพอเพียง  ให้เป็นความรู้ที่ทันสมัย   ไม่ใช่วิถีชีวิตพอเพียงแบบล้าสมัย

วิจารณ์  พานิช
 14 พ.ย.49