การสร้างแพลนเน็ต   คือ  การสร้างเครือข่ายความรู้  หรือศูนย์รวบรวมข้อมูล  เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

       ความรู้ที่ได้รับหลักจากการเรียนในวันนี้   เราสามารถสร้างและหาองค์ความรู้ได้ด้ายตัวเอง  สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย