โรงเรียนวัดเขาสุวรรรณประดิษฐ์

โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่

โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่  :  โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

  แรงจูงใจ  :  โรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวาง  อาคาร อยู่กระจัดกระจายในบริเวณมีนักเรียน 756 คน  ยุ่งยากในการจัดกิจกรรมแก่ผู้เรียนได้ทั่วถึง การประสานงานกับบุคลากรภายในสถานศึกษา  การบริหารจัดการตามภารกิจ  ต้องใช้เวลาประกอบกับผู้เรียนมีวัยแตกต่างกัน ควรได้รับการพัฒนาที่แตกต่างกัน

วิธีการ   : 
1.       สร้างความเข้าใจกับครู  และกรรมการสถานศึกษา
2.       จัดการบริหารออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับช่วงชั้นที่ 1  และระดับช่วงชั้นที่ 2 
3.     กำหนดบทบาทมอบหมายหน้าที่ให้มีบทบาทเป็นครูใหญ่แต่ละ ระดับ  โดยแต่ละระดับขึ้นตรงต่อครูใหญ่  ช่วงชั้นนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการบริหารช่วงชั้น  ทั้งสาระการเรียนรู้และการนิเทศซึ่งกันและกัน
4.       จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น 3 จุด วันจันทร์ วันพฤหัสบดี  ส่วนวันศุกร์ทุกช่วงชั้นจัดกิจกรรมร่วมกัน

ผลสำเร็จ  :  การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความคล่องตัวและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการนิเทศและติดตามผลงาน ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมทั่วถึงเหมาะกับวุฒิภาวะผู้เรียนแต่ละระดับ เช่น  กิจกรรมหน้าเสาธง  เดิมผู้เรียนได้มีโอกาสชักธง 2 คน เป็น 6 คน/วัน  มีสภานักเรียน  3 สภาย่อย ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจสูง

เงื่อนไขความสำเร็จ  :  ขนาดของโรงเรียนปริมาณพื้นที่ที่เอื้ออำนวย  การสร้างความเข้าใจ  และนำสู่การปฏิบัติ  การมอบอำนาจกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฏิบัติที่เป็นเลิศ::นโยบายและแผน สุราษ 1

คำสำคัญ (Tags)#best#pratice

หมายเลขบันทึก: 59550, เขียน: 14 Nov 2006 @ 10:44 (), แก้ไข: 08 May 2012 @ 14:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)