ตำบลบางจากมีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้านมีองค์กรการเงินหลักแบ่งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ 9 กลุ่มและกองทุนหมู่บ้าน 9 กองทุนกำลังเขาสู้กระบวนการจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน