รายชื่อนิสิตเบื้องต้นที่ประสงค์จะเรียนวิชาการเลี้ยงผึ้ง ภาค2/2548

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เอาไว้ผมจะเอารูปพวกเขามาฝากนะครับ

     ก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2548 ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ผลการลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชา 258435 วิชาการเลี้ยงผึ้งมีนิสิตลงทะเบียน 22 คนดังนี้ (ข้อมูล 27 ตุลาคม 2548) เอาไว้ผมจะเอารูปพวกเขามาฝากนะครับ

1

 46310652
 นางสาวกุลยา แก่นจันทร์
 วท.บ. (ชีววิทยา)
2
 46310744
 นางสาวจารุณี ศรีภุมมา
 วท.บ. (ชีววิทยา)
3
 46310843
 นางสาวณิชากร ทิมสูงเนิน
 วท.บ. (ชีววิทยา)
4
 46310884
 นางสาวจรรยพร ทับทิมเทศ
 วท.บ. (ชีววิทยา)
5
 46310892
 นางสาวธนวลัย กูลประดิษฐ์
 วท.บ. (ชีววิทยา)
6
 46310900
 นางสาวธนัชพร เกิดรุ้ง
 วท.บ. (ชีววิทยา)
7
 46311049
 นางสาวนันท์นภัส พัวพันธุ์
 วท.บ. (ชีววิทยา)
8
 46311122
 นางสาวพรทิพย์ ศิริ
 วท.บ. (ชีววิทยา)
9
 46311304
 นางสาวรุ่งฟ้า บุญเสริม
 วท.บ. (ชีววิทยา)
10
 46311320
 นางสาววรรณภา สายทอง
 วท.บ. (ชีววิทยา)
11
 46311536
 นางสาวสุกัลยา วงค์แก้ว
 วท.บ. (ชีววิทยา)
12
 46311601
 นางสาวสุรีวัลย์ กาใจตรง
 วท.บ. (ชีววิทยา)
13
 46311684
 นางสาวอำภา คิมเข้ม
 วท.บ. (ชีววิทยา)
14
 46311742
 นางสาวเฉลิมขวัญ เพ็งบุญ
 วท.บ. (ชีววิทยา)
15
 46311791
 นางสาวเรณู แก้วนารี
 วท.บ. (ชีววิทยา)
16
 46311809
 นางสาวไพลิน เรืองนามกิจ
 วท.บ. (ชีววิทยา)
17
 46315800
 นางสาวปวีณา ทองเกร็ด
 วท.บ. (ชีววิทยา)
18
 46315883
 นางสาววรรณภา ชัยชลอ
 วท.บ. (ชีววิทยา)
19
 46315958
 นางสาวสรัสวดี โรจนกุศล
 วท.บ. (ชีววิทยา)
20
 46315982
 นางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย
 วท.บ. (ชีววิทยา)
21
 46316022
 นางสาวเสาวลักษณ์ พลอยงาม
 วท.บ. (ชีววิทยา)
22
 46316048
 นางสาวไปรมา นาคะสุรกุล
 วท.บ. (ชีววิทยา)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)