การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล

การติดตามผล :กระบวนการหาข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการใดๆ การประเมินผล : กระบวนการวินิจฉัยเพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน

การพัฒนาระบบการติดตาม

ประเมินผล

; กรณีการพัฒนาระบบวิจัยการติดตาม ประเมินผล สตรข.9

กรอบความคิด

[Conceptual Thinking Framework]

1.ข้อกำหนด จากการประชุม ฝ่ายอำนวยการ

สตรข.9 สรุปได้ดังนี้

1) หน้าที่ ดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบวิจัยติดตามผลการตรวจราชการ

2) เน้นย้ำเป็นพิเศษ คือ

                 2.1 ผลิตผลงานออกมาเป็นพิเศษ เน้นให้มี “เม็ดงาน/ ชิ้นงาน

                 2.2 ทำเป็นคณะ/ทีม[Matrix]

3) แหล่งงบประมาณ

3.1 เงินงบพัฒนาวิชาการ (เพิ่มเติม) 86,000 บาท

3.2 เงินงบดำเนินการ (ยังคงเหลือ 4 แสน)

3.3 เงิน ประโยชน์เพื่อการศึกษา (ปย.)

4)คำสั่ง สตรข.9 ที่ 27/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนินงานเพื่อการพัฒนา

ชื่อที่ควรจะเป็น คณะทำงานพัฒนาระบบวิจัย ติดตามผล

ชื่อที่ควรจะเป็น คณะทำงานพัฒนาระบบวิจัย การติดตามผล ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของ ศธ.

        ************************

การศึกษานี้ดำเนินการภายใต้กรอบความคิด[Conceptual Thinking Framework] ดังนี้

คำสำคัญ  

    1.การวิจัย   

    2.การติดตามผล การวัดผล การประเมินผล

    3.การตรวจราชการ

          4.นโยบาย / ยุทธศาสตร์ ศธ.

ความหมาย

1.การวิจัย:กระบวนการหาความรู้ ข้อเท็จจริงโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางสถิติ

2.การติดตามผล : กระบวนการหาข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจ การใดๆ

3.การวัดผล : กระบวนการใช้เครื่องมือชั่ง ตวง วัด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ที่เป็นตัวเลข

                4.การประเมินผล:กระบวนการวินิจฉัยเพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน

                5.นโยบาย : นโยบาย ของ ศธ.

               6.ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ของ ศธ.

การแปลงความหมายสู่การปฏิบัติ ด้วยการดำเนินการดังนี้

     1.ศึกษา ค้นคว้า

     2.คัดเลือก คัดสรร

      3.รวบรวม

      4.จัดระบบ

    5.จัดให้เข้าถึง

     6.สร้าง/ผลิต

     7.ถ่ายทอด แบ่งปัน

    8.นำไปใช้ประโยชน์

      9.เผยแพร่ ปชส.

และ10. ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ซึ่ง ความรู้นั้นๆ

อธิบาย ขยายความการแปลงความหมาย

สู่การปฏิบัติ ได้ดังนี้

       1.การศึกษา ค้นคว้า : การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์ ค้นคว้า ทดลอง สรุป

       2.คัดเลือก คัดสรร โดยใช้ Field /Mission เป็นกรอบ/ เกณฑ์ในการดำเนินการ เน้นที่

 • การวิจัย
 • การติดตามผล ประเมินผล
 • การตรวจราชการ
 • นโยบาย /ยุทธศาสตร์ศธ.
      3.รวบรวม จัดเก็บไว้ใน ห้อง / ตู้

      4. จัดระบบ จำแนกประเภท กลุ่ม

       5.การจัดให้เข้าถึง ซึ่ง

               * สื่อสิ่งพิมพ์ เน้นที่  1.Articles 2.Pamphlets 3.Executive Summaries 4. Abstract  5.Reports 6.รายงานการประชุม 7…………..

      * สื่อ Electronic เน้นที่ 1.VCD 2.WWW. 3.Cassette Tapes  4. Disks 5.Iink www.ที่เกี่ยวเนื่อง

           * การประชุมอบรม เน้นที่ 1.การประชุม 2.อบรม 3.สัมมนา 4.ชี้แจง 5………….

        6. สร้างความรู้/ผลิตชิ้นงาน ตามเป้าหมาย[TARGET] เน้นที่ การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์ ระบุเป็นชิ้น /ครั้ง /…..

                7.การถ่ายทอดแบ่งปัน เน้นที่  

                    * สื่อสิ่งพิมพ์ เน้นที่ 1.Articles 2.Pamphlets 3.Executive Summaries 4. Abstract5.Reports 6.รายงานการประชุม 7…………..

         * สื่อ Electronic เน้นที่1.VCD 2.WWW. 3.Cassette Tapes 4. Disks 5.Iink www.* การประชุมอบรม เน้นที่1.การประชุม 2.อบรม 3.สัมมนา 4.ชี้แจง 5…………..

        *ออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียง TV ช่อง 11 นสพ.ท้องถิ่น

      8. การนำไปใช้ประโยชน์ : การนำความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มากที่สุด

โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและมีเป้าหมายเพื่อ

           1.พัฒนางานให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น

           2.พัฒนาคน คือ พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน

                       3.พัฒนาฐานความรู้ขององค์กรหรือหน่วยงาน

           9. เผยแพร่ เน้นการแจกจ่ายในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Electronicการประชุมอบรม และทางอากาศ

          * สื่อสิ่งพิมพ์ เน้นที่ 1.Articles 2.Pamphlets 3.Executive Summaries 4. Abstract5.Reports 6.รายงานการประชุม 7…………..

         * สื่อ Electronic เน้นที่ 1.VCD 2.WWW. 3.Cassette Tapes 4. Disks 5.Iink www.

         * การประชุมอบรม เน้นที่ 1.การประชุม 2.อบรม 3.สัมมนา 4.ชี้แจง 5…………..

และ 10. ปรับปรุง พัฒนา ซึ่ง

        * สื่อสิ่งพิมพ์ เน้นที่ 1.Articles 2.Pamphlets 3.Executive Summaries 4. Abstract5.Reports 6.รายงานการประชุม 7…………..

      * สื่อ Electronic เน้นที่1.VCD 2.WWW. 3.Cassette Tapes 4. Disks 5.Iink www.

      * การประชุมอบรม เน้นที่1.การประชุม 2.อบรม 3.สัมมนา 4.ชี้แจง 5…………..

การบริหารจัดการคณะทำงานพัฒนาระบบวิจัย ติดตามประเมินผลผล

อาจประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ ที่หลากหลาย ดังเช่น

 1. PPIMERD /PM./CO.M/
 2. NPM เน้น RBMS /GOOD GOVERNANCE
 3. อื่นๆที่เกื้อกูล เหมาะสม  ดังเช่น

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ความรู้เพิ่มเติม

คำ ยุทธศาสตร์:วิชาการรบ (พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 โรงพิมพ์วัฒนาพานิชสำราญราช 2531 หน้า 434)

คำ ยุทธศาสตร์ แปลจากคำ STRATEGY: skill in management or planning ( แผนการ , วิธีการ, อุบาย,กโลบาย,ยุทธศาสตร์, ยุทธวิธี,กลยุทธ (ดร.วิทย์ เที่ยงบุรณธรรม An Advanced Desk English - English - Thai Dictionary โรงพิมพ์อักษรพิทยา กทม. 2540 หน้า 1123)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ : วิธีการที่ใช้ในการดำเนินการจัดการ

1.ยุทธศาสตร์ R&D / E & D เน้น EXPOST FACTO RESEARCH

       E & D : Evaluation and Development [การประเมินเพื่อการพัฒนา] ในที่นี้ ให้หมายความรวมเอาว่า การนำผลการวัดและประเมินมาใช้ในการการพัฒนา (การพัฒนา : ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เสริมแต่งให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้

       EXPOST FACTO RESEARCH : การวิจัยที่ใช้ข้อมูล สารสนเทศ ที่มีอยู่แล้วมาศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อพัฒนา

  2.ใช้การนำเสนอข้อมูล [DATA] สารสนเทศ [INFORMATION] ด้วย รูปแบบ [MODEL] การนำเสนอ ข้อมูล [DATA] สารสนเทศ[INFORMATION] 5 ขั้น ดังนี้

                  1. เสนอด้วยตาราง [TABLE]

                  2. สร้างแผนภูมิ [Graph – BAR Graph , LINE Graph ด้วยโปรแกรม EXCEL / POWER POINT

                   3.แปลผล / อธิบาย/ขยายความแผนภูมิ [Graph – BAR Graph , LINE Graph ]

                   4.ชี้ปัญหา /จุดที่ยังไม่น่าพอใจ ด้วยสูตร P= C – F ใช้เทคนิค FGD.TECHNIQE ค้นหา

 • สาเหตุของปัญหา [ CAUSES]
 • แนวทางแก้ไข [ALTERNATIVES]
 • กำหนดนวัตกรรม [INNOVATION]

3.ใช้เทคนิคการประชุมปฏิบัติการ [WORKSHOP] ตาม รูปแบบ [MODEL] การจัดประชุมปฏิบัติการ [WORKSHOP]

               1) จัดประชุม STAKEHOLDERS

                2) ปรึกษา หารือแนวปฏิบัติ ในประเด็นหลัก

                3) ปฏิบัติการใน ประเด็นหลัก

                4) ด้ผลงาน/ข้อสรุป [ PRODUCT ] ใน ประเด็นหลัก

                5) นำไปปฏิบัติ [IMPLEMENT]

ยุทธศาตร์การบริหารจัดการแบบCOOPERATIVE MANAGEMENT

กระบวนการบริหารจัดการศึกษาพึงยึดหลัก การบริหารแบบมีส่วนร่วม [PARTICIPATION MANAGEMENT] อันจักนำไปสู่การบริหารจัดการแบบร่วมมือร่วมใจ [ COOPERATIVE MANAGEMENT ] เพื่อให้เป็นกลไกที่สอดรับกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึด “ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  [ CHILD CENTER ที่เน้น COOPERATIVE LEARNING ] และการฝึกอบรมแบบ “ยึดผู้อบรมมีความสำคัญที่สุด”  [TRAINEE CENTER]

COOPERATIVE MANAGEMENT ประกอบด้วย

         * GROUP DISCUSSION

         * SMALL GROUP DISCUSSION

         * FGD.TECHNIQUE

         * STAFF / TEAM WORK

         * WORKING GROUP

         * COMMITTEE

         * STEERING COMITTEE

         * BOARD

         * MATRIX ORGANIZATION

         * ETC.

  * ยุทธศาสตร์ Action Learning เน้น
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้[Share Learning]
 • การเรียนรู้จากการปฏิบัติ : ทำไปด้วย เรียนรู้ไปด้วย

  * เรียนรู้จากกันและกัน อาจจัดเป็นกิจกรรม หลากหลาย ดังเช่น

 1.         จัดประชุม Workshop
 2.         Around Table Discussion
 3.         Coffee Talk
 4.        Morning Talk
 5.        Working Lunch
 6.          etc

 * RBMS:Result Base Management System การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

จุดเน้น ตั้งเป้าหมาย[TARGETS] ในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน

   *  ใช้แผนกลยุทธ[Strategy Planning]

เน้นการระบุ เป้าหมาย[Target] ในการปฏิบัติงาน ดังตารางนี้

ในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

วัน/เวลา

งบประมาณ

เป้าหมาย/ชิ้นงาน

 

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

         

หรืออาจใช้ยุทธศาสตร์ที่เกื้อกูลอื่นๆได้ตามความเหมาะสม เช่น

              *  PPIMERD

             *  อื่นๆที่เกื้อกูล เหมาะสมกับงานของท่าน

       บทความนี้ตั้งใจนำมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามครรลองของชาว KM ของเรานะครับ  หากเห็นว่ามีประโยชน์อยู่บ้างก็กรุณาเผยแพร่ต่อไป หรือนำไปปรับใช้ก็จักเกิดคุณค่ายิ่ง นะครับ 

*************

พิสุทธิ์ บุญเจริญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pisuthi/km

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 5950, เขียน: 27 Oct 2005 @ 16:30 (), แก้ไข: 03 Apr 2012 @ 15:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)