นิสิตในความดูแลของ beeman

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดูแลเรื่องผลการเรียนและสร้างทรัพยากรมนุษย์ครับ

     ภาคเรียนที่ 1/2548 ผมได้รับนิสิตมาดูแลประมาณ 31 คน ปัจจุบันเหลือ 27 คนดังนี้

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ชื่อนิสิต   

หน่วย(ลง )

หน่วย(ผ่าน)

1

48311450

นางสาววิไลวรรณ กันไชย

17

16

2

48311474

นายวีระกุล สุขสบาย

17

14

3

48311535

นางสาวสุทราทิพย์ ตั้งใจ

17

14

4

48311542

นางสาวสุพัชตา แก้วสุยา

17

17

5

48311573

นายอนุพงษ์ คงเชื้อสาย

17

17

6

48311580

นายอนุพงษ์ แนวผุน

17

17

7

48311597

นางสาวอรณิช จุลมุสิ

17

17

8

48311603

นางสาวอรพรรณ จันทะคุณ

17

17

9

48311627

นายอสม แก้วนิคม

17

17

10

48311641

นางสาวอัญชลี น่วมมี

17

17

11

48311696

นายเลิศลักษณ์ เทียนแจ่ม

17

17

12

48311702

นายเอนก ไชยบุตร

17

17

13

48311719

นางสาวแขนภา อำขำ

17

17

14

48311726

นางสาวแพรนภา สวนแก้ว

17

17

15

48311733

นางสาวไพลิน เงินเย็น

17

17

16

48313256

นางสาวฉัตรกนก อภิบาล

17

17

17

48313348

นางสาวสุนิสา เนียมแสง

17

17

18

48314802

นางสาวกรรณิการ์ ตันนา

17

17

19

48314826

นางสาวขนิษฐา กวางษี

17

17

20

48314840

นางสาวขวัญชนก อุปการะ

17

17

21

48314857

นางสาวขวัญฤดี มหิงษา

17

17

22

48314864

นางสาวจรรยา ทุเรียน

17

14

23

48314888

นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเกษม

17

17

24

48314895

นางสาวจารุวรรณ วงค์วุฒิ

17

17

25

48314925

นางสาวจีรภัทร บุญกว้าง

17

17

26

48314949

นางสาวชรายุ อิ่มสมบัติ

17

17

27

48314956

นางสาวชลธิชา เพียรการ

17

17

    ต่อไปคงต้องดูแลเรื่องผลการเรียนและทำทีม เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)