วันนี้ได้มาประชุมเกี่ยวกับการจัดการการเงินร่วมกับภาคีพัฒนาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายวิชม  ทองสงค์) ได้ให้ข้อคิดและแนวทางในการเรียนรู้ตามบทบาทของคูณอำนวย (ผู้อำนวยการทุกด้าน)โดยให้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน และให้กำลังใจทีมปฏิบัติว่าอย่าท้อถอยในการทำงาน