๖๙๖. กรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

กรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒...คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) จึงกำหนดกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหาร

สถาบันอุดมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ

อุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่มีความพร้อมอาจนำไปใช้เป็นแนวทาง

ในการกำหนดหลักสูตรและดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้

ทั้งระบบ ดังนี้

๑. กรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา เพื่อเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการจัด

อบรมสำหรับข้าราชการสายสนับสนุน โดยเป็นการเตรียมพื้นฐานก่อนการเป็นผู้บริหารสายสนับสนุน

ซึ่งต้องทราบขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา

๒. กรอบมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อยกระดับ

ขีดสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในด้านวิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ

ความชำนาญด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

๓. กรอบมาตรฐานหลักสูตรกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยและความสัมพันธ์ระหว่างอค์กรที่เป็นหน่วยกำกับ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยกับ

ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย

๔. รายละเอียดของกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานหลักสูตร

การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และกรอบมาตรฐานหลักสูตรกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ฯ

โดยแบ่งเป็น ๓ หลักสูตร ได้แก่

๑. หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การบริหารสถาบันอุดมศึกษา การบริหารงานภารกิจหลักและงานสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษา

หลักและทักษะการบริหารงาน เพื่อเป็นการเตรียมพื้นฐานก่อนการเป็นผู้บริหารสายสนับสนุน

ให้กับบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติการระดับกลาง ซึ่งเริ่มบรรจุจากผู้มีวุฒิระดับ

ปริญญาและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๒.หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง เป็นหลักสูตรที่ให้ัความรู้เกี่ยวกับบริบทการบริหาร

อุดมศึกษา ขอบข่ายงานอุดมศึกษาด้านต่าง ๆ และการบริหารจัดการงานอุดมศึกษา เพื่อเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารระดับกลางสายสนับสนุน ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (ระดับ ๗)

หรือเทียบเท่า หรือผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ

การอบรม

๓. หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ทางด้านเทคนิคการบริหาร

งานอุดมศึกษา การปรับปรุงพัฒนางาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานอุดมศึกษา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหารระดับสูงสายสนับสนุน ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า (ระดับ ๘ ขึ้นไป) หรือผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ

การดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๗ กันยายน ๒๕๕๘บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ สำหรับกำลังใจนะคะ