เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 17

1. re-duc-tion คำนี้เป็นคำนาม (n) มาจากรูปกริยา reduct- (มาจาก reduce) + -ion เมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็น reduction จะแปลว่า การลด แต่มักใช้ในความหมายดังต่อไปนี้

1.1 การลดจำนวน, ปริมาณ ฯลฯ หรือ จำนวน, ปริมาณ ฯลฯ ที่ลดลง เช่น

Cleaner fuel has contributed to reduction in air pollution.

เชื้อเพลิงที่สะอาดมีส่วนช่วยในการลดมลพิษทางอากาศลง

There has been some reduction in unemployment.

การว่างงานได้ลดลงบ้างแล้ว

1.2 ส่วนลด เช่น

There are reductions for children sharing a room with two adults.

มีส่วนลดให้เด็กๆที่พักห้องเดียวกับผู้ใหญ่สองคน

1.3 ภาพถ่ายหรือภาพ ที่ย่อส่วนจากขนาดจริง

2. reducible คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ (adj.) มาจากรูปกริยา reduct- (มาจาก reduce) + -ible (ปัจจัยเติมหลังกริยาเพื่อทำให้เป็นคุณศัพท์ สื่อความหมายกรรมวาจกว่า ที่อาจถูกกระทำได้) เมื่อรวมกันเป็น reducible ใช้ในความหมายที่ว่า ที่อาจถือได้ว่าสิ่งหนึ่งเป็นเพียงอีกสิ่งหนึ่ง เช่น

The problem is not reducible to one of money.

ปัญหานี้ไม่อาจถือได้ว่าเป็นแค่เรื่องเงินเท่านั้น

หนังสืออ้างอิง

สมศีล ฌานวังศะ. ภาษาน่ารู้: เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 6 ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ หน้า 73 ขอโทษที่มิอาจจะบอกฉบับได้ครับ

……………….

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

reduction..ในเตาเผา..เซรามิค..คือการดึง ออกซิเจน.จำนวนหนึ่งออกไป ด้วยการเผาไหม้โดยเทคนิควิธี..ทำให้มีผลเปลี่ยนผิวสีดิน..ที่เผา..อยู่ภายในเตา...