ການພັດທະນາທັກສະການຄູນມີຈື່ ໂດຍນໍາໃຊ້ການສອນແບບສາທິດ ສໍາລັບຂັ້ນ ປ3 ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານດອນໝິ້ນ ເມືອງວາປີ ແຂວງສາລະວັ


ບົດນໍາ

 • ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງບັນຫາ
 • ຈຸດປະສົງຂອງການວິໄຈ
 • ສະຫຼຸບຜົນຂອງການວິໄຈ.
 • ຂໍ້ສະເໜີແນະ

ຄະນິດສາດແມ່ນເປັນວິຊາທີ່ຍາກໃນການຮຽນ ແລະ ວິຊາທີ່ເປັນນາມມະທຳເຊິ່ງຜູ້ຮຽນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ມະໂນພາບໃຊ້ຂະບວນການຄິດຢ່າງເປັນລະບົບ, ເປັນໂຄງສ້າງເພື່ອເຊື່ອມໂຍງຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ມີ ເຊິ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະສອນໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ. ຄູຜູ້ສອນຈະຕ້ອງໄດ້ຊອກຮູ້ເຕັກນິກວິທີການສອນເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນຄິດເປັນ, ເຮັດເປັນ ແລະ ແກ້ບັນຫາດ້ວຍຕົນເອງໄດ້, ຜູ້ສອນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຜູ້ຮຽນເປັນສຳຄັນໂດຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນ - ການສອນໃຫ້ຫຼາຍ.

ການສອນ - ການຮຽນຄະນິດສາດໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແມ່ນແນໃສ່ພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຄິດ, ຄໍານວນ, ຮູ້ໄຕ່ຕອງຫາເຫດຫາຜົນ, ສ້າງຄວາມຊິ້ນເຄີຍໃນລະບຽບແບບແຜນ, ທັງເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດສະແດງແນວຄິດ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງຕົນອອກຢ່າງຊັດເຈນ. ທັງໝົດເລົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຮຽນວິຊາອື່ນໆ ແລະ ໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນໃຫ້ມີຄຸນະພາບດີ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ການສອນ - ການຮຽນຄະນິດສາດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມຍັງແນໃສ່ປູກຝັງ ແລະ ສົ່ງເສີມເຈຕະຄະຕິທີ່ດີຕໍ່ຄະນິດສາດ”[1]

ໃນການຈັດກິດຈະກຳການຮຽນ-ການສອນມີຜົນສຳເລັດ. ໄດ້ຮັບປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນະພາບ ແລະ ນັກຮຽນຕ້ອງໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນ, ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ເຊິ່ງມັນສະແດງອອກໃນຫຼັກການ, ວິທີການສອນຕ່າງໆຂອງຄູເຊັ່ນ: ສອນແບບຮ່ວມມື, ສອນແບບສາທິດ , ສອນແບບບັນລະຍາຍແລະ ບັນດາເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການສອນຕ່າງໆ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນໃນການຮຽນ - ການສອນຂອງຄູແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ເພາະວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນຍາກາດໃນການຮຽນ ແລະ ການສອນດີຂຶ້ນ. ພ້ອມທັງໃຫ້ນັກຮຽນກ້າສະແດງອອກ ແລະ ຝຶກໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຮຽນ - ການສອນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສະພາບການຈັດການຮຽນ - ການສອນໃນໄລຍະຜ່ານມາໃນໂຮງຮຽນປະຖົມແຫ່ງນີ້ໄດ້ດໍາເນີນການຈັດການຮຽນ - ການສອນໄປຕາມຫຼັກສູດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ ແລະ ການຈັດກິດຈະກຳການຮຽນ - ການສອນແມ່ນມຸ້ງເນັ້ນໃສ່ຕົວຂອງຜູ້ຮຽນເປັນສ່ວນຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນເກີດມີທັກສະ ຫຼື ເກີດຂະບວນການຮຽນຮູ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງຄະນິດສາດຄູໄດ້ໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດໍາເນີນກິດຈະກຳການຮຽນ-ການສອນເປັນຕົ້ນແມ່ນຈັດການຮຽນ-ການສອນໄປຕາມແຜນປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງ ການສຶກສາໄລຍະໃໝ່ໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບການສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບທິດສະດີທີ່ວ່າ “ຫຼັກການພື້ນຖານການຈັດການຮຽນ-ການສອນທີ່ເນັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງວ່າ: ຜູ້ຮຽນມີບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຮຽນຂອງຕົນເອງ, ຜູ້ຮຽນຈະຕ້ອງເລືອກ ແລະ ວາງແຜນໃນເລື່ອງທີ່ຕົນຈະຮຽນ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເລືອກ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ປະດິດຄິດຄົ້ນ, ປະຕິບັດ ຫຼື ເຮັດກິດຈະກໍາຮຽນຮູ້ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຫາກຜູ້ຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາການສອນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຄວາມຈະເລີນງອກງາມ ແລະ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຄູຄືຜູ້ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງຮຽນຮູ້, ເປັນຜູ້ຄອຍແນະນໍາ ແລະ ສາມາດຄົ້ນຄວ້າຈັດຫາວັດສະດຸອຸປະກອນ ຂະບວນການຮຽນທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ກັບນັກຮຽນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີໂອກາດແນມເຫັນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ, ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ຕົນເອງ, ຄວບຄຸມຕົນເອງ ຕະຫຼອດຈົນປັບປ່ຽນພຶດຕິກໍາຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສິ່ງແວດລ້ອມ“[2] ແລະ ຄູຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັກນິກຕ່າງໆເຂົ້າໃນການຈັດກິດຈະກຳການຮຽນ - ການສອນໃນຊັ້ນປະຖົມໃນໄລຍະຜ່ານມາເຊັ່ນວ່າ: ເຕັກນິກການຈັດການຮຽນ - ການສອນແບບເປັນກຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອກັນໃນເວລາຮຽນເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບທິດສະດີທີ່ວ່າ“ການສອນແບບນີ້ ຄູມອບໝາຍໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ, ຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ເຮັດກິດຈະກຳຕາມຄວາມສາມາດ, ຕາມຄວາມຖະນັດ, ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເຝິກນັກຮຽນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຕາມຄູມອບໝາຍໃຫ້, ໄດ້ປະສົບການ, ໄດ້ຮຽນຮູ້ນຳໝູ່ເພື່ອນຮ່ວມກັນຕາມຄຳແນະນຳຂອງຄູທີ່ກຳນົດໃຫ້ລະອຽດມາແລ້ວນັ້ນ ຈຸດປະສົງການສອນແບບນີ້ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອກັນຕາມລະບຽບວິໄນທີ່ຄູວາງໄວ້, ຮູ້ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢູ່ໃນກຸ່ມເຮັດວຽກ ແກ້ໄຂບັນຫາຕາມວິທະຍາສາດ, ມັກຊອກຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງຕາມຄວາມສາມາດ, ຄວາມຖະນັດ, ຄວາມສົນໃຈ”[3]

ຜ່ານຈາກປະສົບການໃນການດຳເນີນການສອນຕົວຈິງໃນໄລຍະຜ່ານມາຢູ່ໃນຊັ້ນປະຖົມສົມບູນບ້ານດອນໝິ້ນ ຂັ້ນ ປ3 ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດກິດຈະກຳການຮຽນ - ການສອນວິຊາຄະນິດສາດຂອງຄູບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງທີ່ຄູວາງໄວ້ໂດຍສະເພາະໃນບົດທີ 16 ການຄູນມີຈື່ ພົບວ່ານັກຮຽນຂັ້ນ ປ 3 ຈໍານວນ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນມີທັກສະດ້ານການຄູນເລກມີຈື່ຍັງໜ້ອຍ ຍ້ອນນັກຮຽນຈຳນວນດັ່ງກ່າວຍັງຂາດທັກສະໃນການເລົ່າບັ້ງສູດ,ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຍັງຊ້າ,ທັກສະການຄູນພື້ນຖານຍັງຕໍ່າເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນກິດຈະກຳການຮຽນ - ການສອນຂອງຄູບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດເທົ່າທີ່ຄວນ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອຢາກຮູ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວໃຫ້ລະອຽດຊັດເຈນຂຶ້ນຕື່ມ ຜູ້ວິໄຈຈິ່ງສ້າງແບບທົດສອບກ່ຽວກັບການຄູນເລກມີຈື່ຈຳນວນ 10 ຂໍ້ແລ້ວໄປທົດສອບກັບນັກຮຽນຂັ້ນ ປ3 ຈຳນວນ 22 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນໂດຍທົດສອບເປັນລາຍບຸກຄົນ ຫຼັງຈາກທົດສອບສຳເລັດແລ້ວ ຜູ້ວິໄຈນຳເອົາແບບທົດສອບດັ່ງກ່າວມາກວດໃຫ້ຄະແນນໂດຍກຳນົດເກນດັ່ງນີ້:

ຄະແນນເຕັມແມ່ນ 10 ຄະແນນ

ນັກຮຽນທີ່ສອບໄດ້ຄະແນນ 5 ຂຶ້ນໄປຖືວ່າຜ່ານເກນ

ນັກຮຽນໄດ້ຄະແນນ 4 ລົງມາຖືວ່າບໍ່ຜ່ານເກນ.

ຈາກຜົນຂອງການກວດບົດທົດສອບຂອງນັກຮຽນພົບວ່ານັກຮຽນຈຳນວນ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນມີຜົນຄະແນນສອບຫຼຸດຄາດໝາຍບໍ່ຜ່ານເກນ. ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ວິໄຈຈິ່ງກຳນົດເອົານັກຮຽນຈຳນວນດັ່ງກ່າວເປັນນັກຮຽນທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງການຄູນມີຈື່ບໍ່ໄດ້ ຫຼື ວ່າກຸ່ມນັກຮຽນທີ່ຂາດທັກສະໃນການຄູນເລກມີຈື່ແລະ ກຳນົດເອົານັກຮຽນຈຳນວນ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນເປັນນັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງໃນການດຳເນີນການວິໄຈໃນຄັ້ງນີ້.

ການສອນ-ການຮຽນວິຊາຄະນິດສາດໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄູນເລກມີຈື່ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຊີວິດປະຈຳວັນເຊັ່ນ: ການນັບຈຳນວນສິ່ງຂອງ, ການຊີ້ຂາຍ, ການແລກປ່ຽນ...

ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວຜູ້ວິໄຈຄິດວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວອາດມີສາເຫດມາຈາກຕົວຄູແລະ ນັກຮຽນເອງເວລາຄູສອນອາດຈະບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີສອນແລະເຕັກນິກການສອນທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ໃຊ້ຂະບວນການຄິດ, ຂາດສື່ຕ່າງໆມາປະກອບໃນການສອນແລະ ຕົວນັກຮຽນອາດມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນເລື່ອງການຄູນມີຈື່ໜ້ອຍເພື່ອຢາກຮູ້ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຜູ້ວິໄຈຈິ່ງສ້າງແບບສຳພາດຂຶ້ນມາແລ້ວນຳໄປສຳພາດຄູປະຈຳຫ້ອງ ປ3 ແລະ ນັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງຈຳນວນ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນໂດຍສຳພາດເປັນລາຍບຸກຄົນຊ່ອງໜ້າກັນຕາມຄຳຖາມທີ່ຜູ້ວິໄຈກຽມມາໃນແບບສຳພາດ ຈາກຜົນຂອງການລວບລວມຂໍ້ມູນໃນແບບສຳພາດພົບວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວມີສາເຫດມາຈາກຄູຂາດວິທີສອນແລະເຕັກນິກການສອນທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ຄິດແລະ ນັກຮຽນມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການຄູນມີຈື່ໜ້ອຍ ຈາກບັນດາສາເຫດດັ່ງກ່າວ ຜູ້ວິໄຈຈິ່ງເລືອກເອົາໜຶ່ງສາຍເຫດມາເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາໃນການວິໄຈຄັ້ງນີ້ຄື ຍ້ອນຄູຂາດວິທີ ແລະ ເຕັກນິກການສອນທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຄິດ ເມື່ອຮູ້ບັນບັນຫາ ແລະ ສາເຫດຂອງບັນຫາເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຜູ້ວິໄຈຈິ່ງກຳນົດວິທີແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍກຳນົດເອົາວິທີສອນແບບສາທິດເປັນເຄື່ອງມືໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການວິໄຈໃນຄັ້ງນີ້ແລະ ຜູ້ວິໄຈໄດ້ກຳນົດຫົວຂໍ້ຂອງການວິໄຈດັ່ງນີ້: ການພັດທະນາທັກສະການຄູນມີຈື່ ໂດຍນໍາໃຊ້ການສອນແບບສາທິດ ສໍາລັບຂັ້ນ ປ3 ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານດອນໝິ້ນ ເມືອງວາປີ ແຂວງສາລະວັນ

 • ເພື່ອພັດທະນາທັກສະການຄູນມີຈື່ໂດຍວິທີການສອນແບບສາທິດ.
 • ເພື່ອປຽບທຽບການຮຽນ - ການສອນຄະນິດສາດເລື່ອງການຄູນມີຈື່ ຂອງນັກຮຽນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ3 ຫຼັງໃຊ້ວິທີການສອນແບບສາທິດ.

III.ຂອບເຂດຂອງການວິໄຈ

 • ປະຊາກອນ ແລະ ກຸ່ມຕົວຢ່າງ
 • ເນື້ອໃນການສອນ
 • ວິທີການສອນ(ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການສິດສອນຫຼັກທີ່ນໍາມາໃຊ້ສິດສອນ)

ກ. ປະຊາກອນ: ນັກຮຽນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ3 ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ບ້ານດອນໝິ້ນ ເມືອງວາປີ ແຂວງສາລະວັນ ຈໍານວນ 22 ຄົນ ຍິງ 13 ຄົນ.

ຂ. ກຸ່ມຕົວຢ່າງ: ນັກຮຽນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ3 ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ບ້ານດອນໝິ້ນ ເມືອງວາປີ ແຂວງສາລະວັນ ຈໍານວນ 2 ຄົນ ຍິງ 1 ຄົນ.

ການເຮັດການວິໄຈໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຜູ້ວິໄຈໄດ້ເລືອກເອົາວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ3 ບົດທີ: 16 ຫົວຂໍ້: ການຄູນມີຈື່ ໃນບົດນີ້ປະກອບມີ 1 ກິດຈະກຳ, ມີ 5 ຂໍ້ຍ່ອຍແລະ ມີເນື້ອໃນລວມຍອດດັ່ງນີ້:

ການຄູນເລກມີຈື່ມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ຂັ້ນຕອນທີ 1

1 4 3

X 6

8


6x3=18

ຂຽນ 8 ລົງໃນຫຼັກໜ່ວຍແລະ ຈື່ 1 ໄວ້

ຂັ້ນຕອນທີ 2


6x4=24

24+1=25

ຂຽນ 5 ລົງໃນຫຼັກສິບແລະ ຈື່ 2 ໄວ້

ຂັ້ນຕອນທີ 3

1 4 3

X 6

8 5 8


6x1=6

6+2=8

ຂຽນ 8 ລົງໃສ່ໃນຫຼັກຮ້ອຍ

ວິທີສອນແລະເຕັກນິກການສອນທີ່ຜູ້ວິໄຈນຳມາໃຊ້ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການວິໄຈໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນວິທີສອນແບບສາທິດໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກການສອນແບບເປັນກຸ່ມເຊິ່ງມີທິດສະດີແລະຂັ້ນຕອນຂອງການສອນດັ່ງນີ້: “ສອນແບບສາທິດແມ່ນຄູວາງແຜນການຮຽນ - ການສອນເປັນສ່ວນຫຼາຍໂດຍໃຊ້ການສະແດງ, ທົດລອງຕົວຈິງໃຫ້ນັກຮຽນເບິ່ງເປັນຕົວຢ່າງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນເກີດມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມເຂົ້າໃຈບົດຮຽນຕາມຄູອະທິບາຍແລະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີໂອກາດຮ່ວມມືສະແດງທົດລອງນຳຄູ, ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສົນໃຈຮັບເອົາຄວາມຮູ້ນຳຄູແລະເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້, ເຂົ້າໃຈບັນຫາທີ່ຍາກງ່າຍຂຶ້ນ.”[4]

ວິທີສອນແບບສາທິດໝາຍເຖິງການທີ່ຄູ ຫຼື ນັກຮຽນຄົນໃດຄົນໜຶ່ງສະແດງບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃຫ້ນັກຮຽນເບິ່ງ ຫຼືໃຫ່ເພື່ອນໆເບິ່ງ ອາດເປັນການສະແດງດ້ວຍການໃຊ້ເຄື່ອງມືສະແດງໃຫ້ເຫັນຂະບວນ, ການວິທີການ, ກົນວິທີ ຫຼື ການທົດລອງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຊິ່ງບໍ່ເໝາະທີ່ຈະໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດການທົດລອງ ການສອນວິທີນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເກີດຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະ ສາມາດເຮັດໃນສິ່ງນັ້ນໆໄດ້ຖືກຕ້ອງແລະ ຍັງເປັນການສອນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ໃຊ້ທັກສະໃນການສັງເກດແລະ ຖືວ່າເປັນການໄດ້ປະສົບການໂດຍກົງວິທີໜຶ່ງ. ວິທີສອນແບບສາທິດ ຈິ່ງເປັນການສອນທີ່ເນັ້ນຜູ້ສອນເປັນໃຈກາງເພາະຜູ້ສອນເປັນຜູ້ວາງແຜນດຳເນີນການແລະ ລົງມືປະຕິບັດ ຜູ້ຮຽນອາດມີສ່ວນຮ່ວມບາງເລັກໜ້ອຍ ວິທີສອນແບບນີ້ຈິ່ງເໝາະສຳລັບຈຸດປະສົງການສອນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຮຽນເຫັນຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ .

ວິທີສອນແບບສາທິດມີຂັ້ນຕອນການສອນດັ່ງນີ້:

ຂັ້ນກະກຽມການສອນ:

 • ກຳນົດຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ້ໂດຍວິທີການສາທິດ
 • ສຶກສາເນື້ອໃນບົດຮຽນໃຫ້ຊັດເຈນແລະ ຈັດລຳດັບໃຫ້ເໝາະສົມ
 • ກຽມກິດຈະກຳໃຫ້ຜູ້ຮຽນປະຕິບັດ
 • ກຽມສື່, ອຸປະກອນ, ເອກະສານໃຫ້ພຽງພໍກັບຜູ້ຮຽນ
 • ກຳນົດເວລາການສາທິດໃຫ້ພໍເໝາະ
 • ກຳນົດວິທີການປະເມີນຜົນ
 • ກຽມສະພາບຫ້ອງຮຽນ
 • ທົດລອງສາທິດກ່ອນສອນຕົວຈິງໃນຫ້ອງຮຽນ

ຂັ້ນສາທິດ

 • ແຈ້ງຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ້ແລະເນື້ອໃນທີ່ຈະຮຽນ
 • ບອກໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ບົດບາດຂອງຕົນເອງໄດ້ແກ່ເກນການທົດລອງປະຕິບັດ, ການບັນທຶກ, ການສະຫຼຸບ
 • ແນະນຳສື່ການຮຽນຮູ້
 • ດຳເນີນການສາທິດ

ຂັ້ນສະຫຼຸບ

 • ຜູ້ສອນແລະ ຜູ້ຮຽນຮ່ວມກັນສະຫຼຸບຜົນທີ່ເກີດຈາກການສາທິດ
 • ບັນທຶກຂັ້ນຕອນການສາທິດພ້ອມທັງຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນ

ຂັ້ນວັດແລະ ປະເມີນຜົນ

 • ຜູ້ຮຽນທົດລອງສາທິດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເບິ່ງພ້ອມທັງບອກຜົນແລະ ຂໍ້ຄິດທີ່ໄດ້
 • ໃຫ້ຂຽນລາຍງານຕອບຄຳຖາມຈາກແບບເຝິກຫັດແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ.”[5]

IV.ຜົນປະໂຫຍດຄາດຈະໄດ້ຮັບໃນການວິໄຈ

 • ຕໍ່ຕົນເອງ
 • ຕໍ່ຄົນອື່ນ
 • ໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີສອນແບບສາທິດຫຼາຍຂຶ້ນ
 • ມີແຜນການສອນແບບສາທິດເປັນບ່ອນອີງໃນການສິດສອນໃນຕໍ່ໜ້າ
 • ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເລື່ອງການນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດເຂົ້າໃນການສິດສອນຕົວຈິງໃນຫ້ອງຮຽນ
 • ມີບົດລາຍງານການວິໄຈເປັນຂອງຕົນເອງ
 • ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ມີຜົນສຳເລັດໃນເລື່ອງການຄູນມີຈື່ດີຂຶ້ນ
 • ເປັນແນວທາງໃນການນຳໄປໃຊ້ພັດທະນາການຈັດການຮຽນ - ການສອນວິຊາຄະນິດສາດໃນຂັ້ນຮຽນອື່ນໆ.
 • ມີບົດລາຍງານການວິໄຈເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກສຶກສາໃນເລື່ອງນີ້
 • ຄູສະເໜີຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ
 • ຄູສາທິດວິທີຄູນເລກມີຈື່ໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນໃນຫ້ອງສັງເກດແລະ ຄິດໄລ່ນຳຄູດັ່ງນີ້:
 • ຕົວຢ່າງ:
 • ຄູອະທິບາຍແລະ ສາທິດຂັ້ນຕອນຂອງການຄູນໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດ
 • ຄູແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນ 5 ກຸ່ມໆລະ 4-5 ຄົນ
 • ຄູແຕ່ງຕັ້ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນໃນແຕ່ລະກຸ່ມ
 • ຄູຢາຍຄຳຖາມໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າແລະ ຄິດໄລ່ຕາມທີ່ຄູສາທິດວິທີຄູນ
 • ຄູແນະນຳວິທີການປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະກຸ່ມຕາມທີ່ຄູໄດ້ສາທິດວິທີການຄູນໃນຂ້າງເທິງ
 • ຄູຕິດຕາມການປະຕິບັດກິດຈະກຳແຕ່ລະກຸ່ມໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນເກັ່ງແລະ ອ່ອນຮ່ວມກັນຄົ້ນຫາຄຳຕອບ
 • ແນະນຳໃຫ້ນັກຮຽນເກັ່ງຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນກຸ່ມຕົວ ຢ່າງໃນການຄົ້ນຫາຄຳຕອບ
 • ຄູໃຫ້ຕາງໜ້າກຸ່ມອອກລາຍງານວິທີການປະຕິ ບັດພາຍໃນແຕ່ລະກຸ່ມໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງ
 • ຄູສະຫຼຸບຄືນຄຳຕອບຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະກຸ່ມ
 • ຄູແລະ ນັກຮຽນຮ່ວມກັນສະຫຼຸບຄືນບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນໃນຊົ່ວໂມງນີ້ເພື່ອສະຫຼຸບເປັນຫຼັກເກນ, ຫຼັກການຕ່າງໆໃຫ້ນັກຮຽນບັນທຶກເປັນບົດຮຽນ

V.ວິທີການດຳເນີນການສອນໃນໄລຍະການເຮັດວິໄຈຂອງຕົນ.

ໃນການດໍາເນີນການສິດສອນຕົວຈິງຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນດອນໝິ້ນ ເມືອງວາປີ ແຂວງສາລະວັນ ເປັນການສອນທີ່ປະກອບກັບການເຮັດວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນໄປພ້ອມ ການປະຕິບັດການຈັດການຮຽນ - ການສອນແມ່ນດໍາເນີນຕາມຕາຕະລາງທີ່ໂຮງຮຽນວາງອອກແລະ ຄູຜູ້ສອນໄດ້ມີການກະກຽມບົດສອນ, ສື່ການສອນ, ອຸປະກອນແລະເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດຮຽນເພື່ອສະດວກໃນການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ - ການສອນຂອງຄູແລະ ນັກຮຽນ. ໃນການສອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເຮັດການວິໄຈພາກປະຕິບັດໃນຫ້ອງຮຽນໄປພ້ອມ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນ - ການສອນຂອງຄູໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອພັດທະນາວິຊາຊີບຄູໃຫ້ດີຂຶ້ນກາຍເປັນຄູທີ່ມີຄວາມຊຳນານງານ ແລະ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຫຼັກສູດການເຊື່ອມຕໍ່ (ພັກແລ້ງ) ຂອງວິທະຍາໄລຄູວາງອອກ ເຊິ່ງວ່ານັກຮຽນຄູປີສຸດທ້າຍຕ້ອງໄດ້ເຮັດບົດວິໄຈ ເພື່ອປ້ອງກັນບົດຈົບຊັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນການສອນດັ່ງນີ້:

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ວາງແຜນການສອນຕາມໂຄງຮ່າງແຜນການສອນແລະ ບາດກ້າວຂັ້ນຕອນຂອງການຈັດກິດຈະກຳການຮຽນ - ການສອນໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການສອນແບບສາທິດ

 • ສຶກສາເນື້ອໃນບົດຮຽນໃຫ້ຊັດເຈນເພື່ອກຽມໃນການສາທິດຂັ້ນຕອນຂອງການຄູນໃຫ້ນັກຮຽນເບິ່ງ
 • ກຽມອຸປະກອນແລະ ສື່ການສອນຕ່າງໆຕາມເນື້ອໃນບົດຮຽນເພື່ອນຳໃຊ້ໃນເວລາສາທິດຂັ້ນຕອນຂອງການຄູນໂດຍໃຊ້ແຜນພູມຂັ້ນຕອນການຄູນເລກແລະ ຕາຕະລາງການຄູນ
 • ແຕ່ງບົດສອນຕາມວິທີສອນແບບສາທິດ
 • ເຝິກສອນທົດລອງຕາມວິທີສອນແບບສາທິດ

ລາຍງານສະພາບການສອນຕົວຈິງຂອງບົດສອນ

 • ນຳເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນ:
 • ສອນບົດໃໝ່:
 • ສະຫຼຸບ:
 • ວັດຜົນ:
 • ຕັກເຕືອນແລະ ມອບວຽກບ້ານ:

ໃນການສອນບົດນີ້ຄູນຳເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນດ້ວຍວິທີການທວນຄືນບົດຮຽນເກົ່າດ້ວຍການໃຊ້ຄຳຖາມຖາມກ່ຽວກັບການຄູນເລກບໍ່ມີຈື່ແລະ ລ້ຽວເຂົ້າສູ່ບົດໃໝ່ດ້ວຍວິທີໃຫ້ນັກຮຽນເລົ່າບັ້ງສູດ, ກວດກາກ່ອນສອນ 10 ນາທີ

ໃນການສອນບົດໃໝ່ຄູໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກນິກການສອນແບບແບ່ງກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການສອນແບບສາທິດດັ່ງນີ້:

47

X 4

228

ຂຽນ 22 ລົງໃນຫຼັກຫົວສິບ

57

X 4

8

ຂຽນ 8 ລົງໃນຫຼັກຫົວໜ່ວຍແລະຈື່ 2ໄວ້

ຂັ້ນຕອນທີ 1 ຂັ້ນຕອນທີ 2

ສຳລັບການວັດຜົນການຮຽນ - ການສອນໃນບົດນີ້ຄູວັດຜົນດ້ວຍການນຳໃຊ້ຄຳຖາມໆໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນມາເຊັ່ນວ່າ: ຄູໃຫ້ນັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງອອກມາຄິດໄລ່ການຄູນມີຈື່ຢູ່ກະດານແລ້ວຄູສະຫຼຸບຄືນຄຳຕອບຂອງນັກຮຽນ ແລະ ກວດກາຄືນອອກ.

ຄູໄດ້ແນະນຳໃຫ້ນັກຮຽນເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຮ່ຳຮຽນໃຫ້ຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຊອກຮູ້ຮ່ຳຮຽນແລະເຕືອນສະຕິຂອງນັກຮຽນເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮູ້ຈຸດດີແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງຕົນເອງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຄູກໍ່ມອບວຽກບ້ານໃຫ້ນັກຮຽນເມືອເຮັດຢູ່ເຮືອນໂດຍແມ່ນບົດເຝິກຫັດປະຈຳບົດແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນເອົາມາສົ່ງໃນຊົ່ວໂມງໜ້າ.

ຜ່ານຈາກການດຳເນີນການສອນໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດໃນຫ້ອງຮຽນແລ້ວ ຜູ້ວິໄຈຍັງໄດ້ສອນໃຫ້ນັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງໃນເວລາຫຼັງເລິກຮຽນແຕ່ລະວັນໄລຍະ 4 ອາທິດ (1 ເດືອນ) ໃນໄລຍະເຝິກຜູ້ວິໄຈໄດ້ເຮັດການທົດສອບນັກຮຽນໄປພ້ອມເພື່ອເບິ່ງພັດທະນາການຂອງນັກຮຽນ ຫຼັງຈາກສອນຈົບໃນອາທິດທີ 4 ຜູ້ວິໄຈໄດ້ທົດສອບນັກຮຽນເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍເພື່ອນຳຜົນການທົດສອບໄປປຽບທຽບກັບຄະແນນໃນການທົດສອບຄັ້ງທຳອິດກ່ອນການສອນນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດດັ່ງນີ້:

ຕາຕະລາງທີ 1 ຄະແນນການທົດສອບການການຄູນມີຈື່ ກ່ອນໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດໂດຍຈຳແນກຕາມຊື່ນັກຮຽນ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ ດັ່ງນີ້:

ລ/ດ

ຊື່ແລະ ນາມສະກຸນ

ຄະແນນເຕັມ (10)

ຄະແນນສອບກ່ອນ

ຜົນການປະເມີນ

1

ນ. ຟອຍ

10

4

ບໍ່ຜ່ານເກນ

2

ທ. ກິນ້ອຍ

10

3

ບໍ່ຜ່ານເກນ

ຈາກຕາຕະລາງທີ 1 ພົບວ່ານັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງທັງ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ ມີຄະແນນສອບບໍ່ຜ່ານເກນເຊິ່ງນັກຮຽນທີ່ມີຄະແນນສູງສຸດກ່ອນການນຳໃຊ້ວິທີສອນຄື: ນ. ຟອຍ ( ໄດ້ຄະແນນ 4 ) ແລະ ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນຕ່ຳສຸດຄື: ທ. ກິນ້ອຍ ( ໄດ້ຄະແນນ 3 ).

ຕາຕະລາງທີ 2 ຄະແນນການທົດສອບການຄູນມີຈື່ ໃນໄລຍະນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດໂດຍຈຳແນກຕາມຊື່ນັກຮຽນ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ ດັ່ງນີ້:

ລ/ດ

ຊື່ແລະ ນາມສະກຸນ

ຄະແນນເຕັມ (10)

ອາທິດທີ 1

ອາທິດທີ 2

ອາທິດທີ 3

ອາທິດທີ 4

1

ນ. ຟອຍ

4

5

7

9

2

ທ. ກິນ້ອຍ

3

4

7

8

ຈາກຕາຕະລາງ 2 ພົບວ່ານັກຮຽນທັງ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ. ມີພັດທະນາການດີຂຶ້ນຕາມລຳດັບເຊິ່ງສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກການທົດສອບໃນໄລຍະໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດ ໃນອາທິດທຳອິດນັກຮຽນມີຄະແນນສູງສຸດຄື: ນ. ຟອຍ (ໄດ້ຄະແນນ4 ) ແລະ ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນຕ່ຳສຸດຄື: ທ. ກິນ້ອຍ (ໄດ້ຄະແນນ 3 ) ໃນອາທິດທີ 2 ນັກຮຽນທີ່ມີຜົນການທົດສອບໃນໄລຍະນຳໃຊ້ວິທີສອນນັກຮຽນທັງ 2 ຄົນມີຄະແນນສູງສຸດຄື: ນ. ຟອຍ (ໄດ້ຄະແນນ 5) ແລະ ໄດ້ຄະແນນຕ່ຳສຸດຄື: ທ. ກິນ້ອຍ (ໄດ້ຄະແນນ 4). ໃນອາທິດທີ 3 ນັກຮຽນທີ່ມີຜົນການທົດສອບໃນໄລຍະໃຊ້ວິທີສອນນັກຮຽນທັງສອງຄົນໄດ້ຄະແນນເທົ່າກັນຄື: ( ໄດ້ຄະແນນ 7 ) ໃນອາທິດທີ 4 ນັກຮຽນທີ່ມີຜົນການທົດສອບໃນໄລຍະໃຊ້ວິທີສອນຄະແນນສູງສຸດຄື: ນ. ຟອຍ (ໄດ້ຄະແນນ 9 ) ແລະ ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນຕ່ຳສຸດຄື: ທ. ກິນ້ອຍ (ໄດ້ຄະແນນ 8 ). ຈາກຜົນຂອງການທົດສອບແຕ່ລະຄັ້ງ ເຫັນວ່ານັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງທັງ 2 ຄົນມີຜົນການຮຽນດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

ຕາຕະລາງທີ 3 ຄະແນນການທົດສອບການຄູນມີຈື່ໃນໄລຍະນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດໂດຍຈຳແນກຕາມຊື່ນັກຮຽນ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ ດັ່ງນີ້:

ລ/ດ

ຊື່ແລະ ນາມສະກຸນ

ຄະແນນເຕັມ (10)

ຄະແນນສອບຫຼັງ

ຜົນການປະເມີນ

1

ນ. ຟອຍ

10

9

ຜ່ານເກນ

2

ທ. ກິນ້ອຍ

10

8

ຜ່ານເກນ

ຈາກຕາຕະລາງທີ 3 ພົບວ່າຜົນການທົດສອບຫຼັງໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດ ນັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງທັງ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ. ຜ່ານເກນການປະເມີນທັງໝົດ ໂດຍຜູ້ທີ່ມີຄະແນນສູງສຸດຄື: ນ. ຟອຍ ( ໄດ້ຄະແນນ 9 ) ແລະ ນັກຮຽນທີ່ມີຄະແນນຕ່ຳຄື: ທ. ກິນ້ອຍ ( ໄດ້ຄະແນນ 8 ).

ຕາຕະລາງທີ 4 ປຽບທຽບຄະແນນກ່ອນແລະ ຫຼັງການນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດເຂົ້າໃນການສອນການຄູນມີຈື່ ໂດຍຈຳແນກຕາມຊື່ນັກຮຽນ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ ດັ່ງນີ້:

ລ/ດ

ຊື່ແລະ ນາມສະກຸນ

ສອບກ່ອນ

ສອບຫຼັງ

ພັດທະນາການ

ຜົນການປະເມີນ

1

ນ. ຟອຍ

4

9

5

ຜ່ານເກນ

2

ທ. ກິນ້ອຍ

3

8

5

ຜ່ານເກນ

ຈາກຕາຕະລາງທີ 4 ພົບວ່າ ຜົນການປຽບທຽບຄະແນນກ່ອນແລະ ຫຼັງການນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດ ນັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງທັງ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ ຜ່ານເກນການປະເມີນທັງໝົດ ແລະ ມີພັດທະນາການດີຂຶ້ນ ນັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງມີຄະແນນ ພັດທະນາການເທົ່າກັນຄື: (ມີຄະແນນພັດທະນາການ 5).

ຈາກການນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດເຂົ້າໃນການສອນການຄູນມີຈື່ ພົບວ່າ ໃນໄລຍະທຳອິດກ່ອນໃຊ້ວິທີສອນນັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງທັງ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ ບໍ່ຜ່ານເກນການປະເມີນ ເຊິ່ງນັກຮຽນທີ່ມີຄະແນນສູງສຸດກ່ອນການນຳໃຊ້ວິທີສອນຄື: ນ. ຟອຍ ( ໄດ້ຄະແນນ 4 ) ແລະ ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນຕ່ຳສຸດຄື: ທ. ກິນ້ອຍ ( ໄດ້ຄະແນນ 3 ).

ຫຼັງຈາກດຳເນີນການໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດ ພົບວ່ານັກຮຽນທັງ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ. ມີພັດທະນາການດີຂຶ້ນຕາມລຳດັບເຊິ່ງສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກການທົດສອບໃນໄລຍະໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດ ໃນອາທິດທຳອິດນັກຮຽນມີຄະແນນສູງສຸດຄື: ນ. ຟອຍ (ໄດ້ຄະແນນ4 ) ແລະ ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນຕ່ຳສຸດຄື: ທ. ກິນ້ອຍ (ໄດ້ຄະແນນ 3 ) ໃນອາທິດທີ 2 ນັກຮຽນທີ່ມີຜົນການທົດສອບໃນໄລຍະນຳໃຊ້ວິທີສອນນັກຮຽນທັງ 2 ຄົນມີຄະແນນສູງສຸດຄື: ນ. ຟອຍ (ໄດ້ຄະແນນ 5) ແລະ ໄດ້ຄະແນນຕ່ຳສຸດຄື: ທ. ກິນ້ອຍ (ໄດ້ຄະແນນ 4). ໃນອາທິດທີ 3 ນັກຮຽນທີ່ມີຜົນການທົດສອບໃນໄລຍະໃຊ້ວິທີສອນນັກຮຽນທັງສອງຄົນໄດ້ຄະແນນເທົ່າກັນຄື: ( ໄດ້ຄະແນນ 7 ) ໃນອາທິດທີ 4 ນັກຮຽນທີ່ມີຜົນການທົດສອບໃນໄລຍະໃຊ້ວິທີສອນຄະແນນສູງສຸດຄື: ນ. ຟອຍ (ໄດ້ຄະແນນ 9 ) ແລະ ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນຕ່ຳສຸດຄື: ທ. ກິນ້ອຍ (ໄດ້ຄະແນນ 8 ). ຈາກຜົນຂອງການທົດສອບແຕ່ລະຄັ້ງ ເຫັນວ່ານັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງທັງ 2 ຄົນມີຜົນການຮຽນດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ຫຼັງຈາກການໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດເຂົ້າໃນການສອນການຄູນມີຈື່ສຳເລັດແລ້ວ ຜູ້ວິໄຈໄດ້ເຮັດການທົດສອບຫຼັງການໃຊ້ວິທີສອນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ພົບວ່າ ຜົນການທົດສອບຫຼັງການນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດ ນັກຮຽນຕົວຢ່າງທັງ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ ຜ່ານເກນການປະເມີນທັງໝົດ ແລະ ມີພັດທະນາການດີຂຶ້ນ ນັກຮຽນກຸ່ມຕົວຢ່າງມີຄະແນນ ພັດທະນາການເທົ່າກັນຄື: (ມີຄະແນນພັດທະນາການ 5).

ຈາກຜົນຂອງການປະເມີນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ການນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດເຂົ້າໃນການສອນການຄູນມີຈື່ທີ່ຜູ້ວິໄຈນຳເອົາທິດສະດີ, ຂັ້ນຕອນຂອງການສອນແບບສາທິດມາສອດເຂົ້າໃນບົດສອນສາມາດນຳມາສອນໃນການພັດທະນາທັກສະການຄູນມີຈື່ຂອງນັກຮຽນໄດ້ດີພໍສົມຄວນ ສັງເກດໄດ້ຈາກນັກຮຽນມີພັດທະນາການດີຂຶ້ນເປັນລຳດັບໃນແຕ່ລະອາທິດແລະ ຜູ້ວິໄຈມີຄວາມເຫັນວ່າຖ້າຫາກນັກຮຽນມີການເຝິກຜົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດຄິດໄລ່ການຄູນມີຈື່ໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວແລະເປັນພື້ນຖານໃນການຮຽນວິຊາຄະນິດສາດໃນລະດັບດີຍິ່ງຂຶ້ນໄປໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ໃນການປະຕິບັດເຮັດບົດວິໄຈຄັ້ງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະສົບການເຊັ່ນ: ການວາງແຜນ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການສະຫຼຸບຜົນ ເພາະວ່າ ການວິໄຈແມ່ນການປັບປຸງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ການສອນຂອງຄູໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ການວິໄຈຄັ້ງນີ້ມັນເປັນບົດຮຽນ ແລະ ຈະນຳເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວໄປຜັນຂະຫຍາຍ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ມີຄຸນະພາບ.

1.ຂໍ້ສະເໜີແນະຜົນຂອງການວິໄຈ

-ຄວນມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວິທີສອນແບບສາທິດ, ເຕັກນິກການສອນແລະຕອນການດໍາເນີນການສອນ

-ສາມາດນໍາເອົາຜົນຂອງການວິໄຈໄປນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ - ການສອນໄດ້

2.ຂໍ້ສະເໜີແນະໃນການວິໄຈ

-ສະເໜີໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບການວິໄຈຂອງນັກສຶກສາ ສ້າງໂຄງຮ່າງຂະບວນການດໍາເນີນການວິໄຈຂອງນັກສຶກສາໃຫ້ລະອຽດເພື່ອສະດວກໃນການປະຕິບັດ[1] ສີຖານ ສຸຂະວົງ ພ້ອມຄະນະ. (1998). ປຶ້ມວິທີສອນຄະນິດສາດ 1 ສໍາລັບໂຮງຮຽນສ້າງຄູປະຖົມປີທີ 2 ກະຊວງສຶກສາທິການ, ສູນພັດທະນາຄູ.

[2] ສະໜອງ ອິນນະຄອນ ( 2546:3 )

[3] ສິນນະວົງ ມວນມະນີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ປຶ້ມຫຼັກການສອນມັດທະຍົມຕົ້ນ 1, ພິມຄັ້ງທີ 1 (ພິມທີ່ Nhan Dan Printing House HCMC, 2008), ໜ້າທີ 33.

[4] ສຸຂະສະຫວາດ ວົງຫາຈັກ ພ້ອມຄະນະ. (2008). ວິທີສອນຄະນິດສາດ 1 ກະຊວງສຶກສາທິການ, ກົມສ້າງຄູ, ສູນພັດທະນາຄູ. ໜ້າທີ 43-46.

[5] ທິດນາແຂມມະນີ. (2557). ໜ້າທີ 19.ເອກະສານອ້າງອີງ


ເອກະສານອ້າງອີງ

ສີຖານ ສຸຂະວົງ ພ້ອມຄະນະ. (1998). ປຶ້ມວິທີສອນຄະນິດສາດ 1 ສໍາລັບໂຮງຮຽນສ້າງຄູປະຖົມປີທີ 2 ກະຊວງສຶກສາທິການ, ສູນພັດທະນາຄູ.

ສະໜອງ ອິນນະຄອນ ( 2546:3 )

ສິນນະວົງ ມວນມະນີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ປຶ້ມຫຼັກການສອນມັດທະຍົມຕົ້ນ 1, ພິມຄັ້ງທີ 1 (ພິມທີ່ Nhan Dan Printing House HCMC, 2008), ໜ້າທີ 33.

ສຸຂະສະຫວາດ ວົງຫາຈັກ ພ້ອມຄະນະ. (2008). ວິທີສອນຄະນິດສາດ 1 ກະຊວງສຶກສາທິການ, ກົມສ້າງຄູ, ສູນພັດທະນາຄູ. ໜ້າທີ 43-46.

ທິດນາແຂມມະນີ. (2557). ໜ້າທີ 19.

ສີມຸງຄຸນ ວົງຈຳປາ ( ສ.ວ.ສ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.(2009). ປຶ້ມແບບຮຽນຄະນິດສາດຊັ້ນປະຖົມປີທີ 3 ກະຊວງສຶກສາທິການສະຖານບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ.

ສີມຸງຄຸນ ວົງຈຳປາ ( ສ.ວ.ສ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.(2009). ປຶ້ມຄູ່ມືຄູຄະນິດສາດຊັ້ນປະຖົມປີທີ 3 ກະຊວງສຶກສາທິການສະຖານບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ.

คำสำคัญ (Tags): #chanthavixay#venephachan#salavan TTC
หมายเลขบันทึก: 593954เขียนเมื่อ 26 สิงหาคม 2015 14:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 สิงหาคม 2015 14:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี