ลด Random Error ของงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative study) โดยคำนวณ Sample Size

ออกแบบวิธีการวิจัย (Methods) ลด Systematic Error คำนวณ Sample size ลด Random Error

ลด Systematic Error (Selection Bias, Measurement Bias, Confounder)
โดยออกแบบวิธีการวิจัย (Methods) เช่น ถ้าตัวอย่างจากประชากรกลุ่มเดียว เลือกตัวอย่างอย่างไร ตัวอย่างกลุ่มทดลอง ตัวอย่างกลุ่มควบคุม, เลือกอย่างไร Random Sampling หรือไม่, Random Allocation หรือไม่, การตรวจซักถาม Single Blind, Double Blind หรือไม่ เป็นต้น

ลด Random Error ของงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative study) โดยคำนวณ Sample SizeSource: National Journal of Community MedicineVolume 4Issue 1Jan – Mar 2013

http://njcmindia.org/uploads/4-1_175-179.pdf

"The most easy and preferred way of calculating

sample size is by using an appropriate statistical

package. The popular ones are “OPEN EPI”,

“Stat Cal” and “STATA”. "
Source: http://njcmindia.org/uploads/4-1_175-179.pdf

เดิมวารสารต่างๆ ใช้ Alpha error เป็นสำคัญ

ต่อมาใช้ Beta error ในการคำนวณ sample size ด้วย

Video จาก website http://www.ncss.com/videos/pass/training/power-sam...

หรือ youtube https://www.youtube.com/watch?t=15&v=qUoOJ7QBLKYตัวอย่างการคำนวณ Sample Size WebBase (JavaScript)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1999671/EPI_56/ss/index.htm


Link ไปที่ OpenEpi และ ตัวอย่างการคำนวณ Sample Size
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1999671/EPI_56/ss/ss_openepi.htm


ตัวอย่างการคำนวณ Sample Size โดยใช้ STATA
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1999671/EPI_56/sampsi/index.htm


A conceptual introduction to power and sample size calculations using Stata®

https://www.youtube.com/watch?v=QBONLUp7i28


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน EPISTATความเห็น (0)