รายงานผลการดำเนินงานความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล และการนำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2558

ความเป็นมา

ด้วยกรมควบคุมโรค ได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2557 - 2561 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการดำเนินภารกิจของกรมควบคุมโรคที่ครอบคลุมในมิติต่างๆ อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย สภาพแวดล้อม นโยบายของกระทรวงและของรัฐบาล โดยในปีงบประมาณ 2558 กรมควบคุมโรคได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการนำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งหน่วยงานมีการวิเคราะห์ ทบทวน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน ให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถนำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ส่งผลต่อการสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล และสอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน มีกิจกรรมการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล

- กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบดูแลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์สารสนเทศ

- กิจกรรมที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงปลอดภัย

- กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การพัฒนาความพร้อมของศูนย์กลางข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังควบคุมโรค และการบูรณาการเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่ได้มาตรฐาน

- กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์และทบทวนข้อมูลด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

- กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9

- กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9

ซึ่งมีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและผลการดำเนินงาน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

1. ร้อยละผลการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ (ทั้ง 6 กิจกรรม)

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

2. ระดับความสำเร็จของการนำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ (ตัวชี้วัดคำรับรองฯ)

5 ขั้นตอน

5 ขั้นตอน

3. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ของฐานข้อมูลกรอบอัตรากำลังและบทบาทหน้าที่บุคลากร ที่ได้พัฒนาขึ้น

ร้อยละ 80

ร้อยละ 88.89

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ สคร.5

ร้อยละ 70

ร้อยละ 85.72

5. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร้อยละ 70

ร้อยละ 78.30

6. มีระบบฐานข้อมูลด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ (ระบบฐานข้อมูลด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เขตสุขภาพที่ 9)

1 ระบบ

1 ระบบ

ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ตามตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการนำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ (5 ขั้นตอน) มีความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลและนำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

 • วิเคราะห์และทบทวนระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการตามพันธกิจของหน่วยงาน
 • คัดเลือกฐานข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นของหน่วยงานคือ “ระบบฐานข้อมูลกรอบอัตรากำลังและบทบาทหน้าที่บุคลากร”
 • ดำเนินการพัฒนาตามแผนและกิจกรรมที่กำหนดในแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล 10 กิจกรรม (ร้อยละ 100)
 • รายงานผลการดำเนินงานความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ในระบบ EstimatesSM (ไตรมาสที่ 1, 2, 3, 4) และรายงานผลการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์

มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในการประชุมผู้บริหาร สคร.5 (ทุก 2 เดือน) มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน (SAR) ในระบบ EstimatesSM (รอบ 3, 6, 9, 12 เดือน) และมีการจัดทำบทสรุปผู้บริหาร เสนอผู้อำนวยการ สคร.5 (รอบ 6, 12 เดือน)

จุดแข็งในการปฏิบัติงาน

 • ผู้บริหารของกรมควบคุมโรค และ สคร.5 มีนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ชัดเจน ขับเคลื่อนด้วยผู้บริหาร มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง (ในการประชุม Website Facebook Line) สนับสนุนงบประมาณ และกำกับติดตามในการประชุมผู้บริหารทุกเดือน
 • มีคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สคร.5 จากทุกกลุ่มงาน บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน IT โดยเฉพาะ ชมรม IT กลุ่ม Gen Y และเครือข่ายบุคลากรด้าน IT กรมควบคุมโรคและศูนย์วิชาการ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดเวลา

จุดอ่อนปัญหา/อุปสรรคที่พบ

 • การเชื่อมโยงระบบข้อมูล (5 ระบบ 5 มิติ) ของหน่วยงานยังไม่ชัดเจน
 • ยังไม่มีการวางแผนโครงสร้างและการจัดเก็บข้อมูล 5 ระบบ 5 มิติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ
 • การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้พื้นฐานด้านระบบข้อมูลและการใช้งานระบบข้อมูล

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนา

 • บูรณาการการดำเนินงานระบบข้อมูล (5 ระบบ 5 มิติ) ของทุกกลุ่มงาน
 • ส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้บริหารและนักวิชาการมีการใช้งานระบบข้อมูลเขตสุขภาพ ที่เว็บไซต์เขตสุขภาพที่ 9 (http://www.r9health.org/)
 • วางแผนโครงสร้างระบบข้อมูลของหน่วยงาน การจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูล (5 ระบบ 5 มิติ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ
 • ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค ควรมีการสื่อสารข้อมูลด้านทิศทางการพัฒนาระบบข้อมูลของกระทรวง กรมควบคุมโรค และเพิ่มช่องทางการประสานงานเพื่อให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูล และเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้ระบบงาน ให้รวดเร็ว ชัดเจน
 • ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค ควรสนับสนุนด้านเทคนิค Security, Back up site, Cloud, Big data และพัฒนาศักยภาพบุคลากร IT ของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ทันต่อเทคโนโลยี ตามมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านหลายช่องทาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Nannaphatความเห็น (0)