การจัดการเรียนการสอน เพื่อบรรลุ Transformative Learning


ที่ประชุมคณบดีพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์สู่สังคมในศตวรรษที่ ๒๑” ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และเชิญผมไปพูดเรื่อง การจัดการเรียนการสอน เพื่อบรรลุ Transformative Learning

จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๑๓ ก.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)