โครงการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระครูคุณสารนิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นันทา โพธิ์คำ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานฯ ความว่าในนามตัวแทนคณะกรรมการจัดโครงการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ขอกราบนมัสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ครั้งนี้ สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามโครงการที่หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรม ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียนในสาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อค้นหา รวบรวม และนำเสนอผลงานวิจัย สื่อ นวัตกรรมและผลงานที่ดี เพื่อจัดเป็นคลังความรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี

3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

4. เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

การจัดโครงการฯ ได้กำหนดไว้ 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จำนวน 275 คน นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด สาขาวิชาละ 15 คน และจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 340 คน

การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2557 ซึ่งในปีนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหลายหน่วยงาน เช่น โรงเรียนอุบาลไพโรจน์ ได้ให้เกียรติมาร่วมจัดนิทรรศการ จัดการแสดงของนักเรียนอนุบาลร่วมในพิธีเปิดโครงการ ตลอจนการบันทึกภาพในงาน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรทั้งที่เป็นศึกษานิเทศก์ และครูต้นแบบสาขาการศึกษาปฐมวัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมจัดนิทรรศการและส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดกิจกรรมตามโครงการ

และที่สำคัญที่สุดคือได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)