​ศาสนพิธี

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ศาสนพิธี

...

........ศาสนพิธี หมายถึง พิธีกรรมทางศาสนาที่จะดึงจิตเชื่อมโยงใจของศาสนิกเข้าสู่หลักธรรมทางศาสนาอย่างกลมกลืน ไม่ขัดขืนไม่ต่อต้านยอมรับฟังและรับปฏิบัติตามเป็นอย่างดี เรียกอีกอย่างว่า “กุศโลบายในการนำพาคนเข้าสู่ศาสนธรรม” ก็ได้

........ศาสนพิธี เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ละภาคแต่ละท้องถิ่น แต่ละชุมชน ก็มีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป เราจะเอาศาสนพิธีเป็นแบบสากลไม่ได้ เช่น เรื่อง “ทาน” อย่างเดียวกัน ก็มีวิธีการมอบทาน ถวายทานแตกต่างกัน บ้านเราภาคเหนือ มีพิธี “ตานขันข้าว” ทานเพื่อผู้ตายโดยเฉพาะเจาะจงชื่อของผู้ตายอย่างชัดเจน มีขั้นตอน มีคำกล่าว มีการกรวดน้ำ (หยาดน้ำ)เป็นแบบฉบับของตนเอง ส่วนใหญ่ “ตุ๊เจ้า” หรือพระ ท่านจะเป็นผู้ทำพิธีทั้งหมด

........แต่ศาสนพิธีก็ต้องมีแบบแผนกลาง แบบ “ภาษากลาง” เพื่อบุคคลทั่วไปหรือศาสนิกชนที่ปฏิบัติตามพิธีกรรมของท้องถิ่นได้ เช่น ชาวกรุงเทพฯรวมกลุ่มกันตั้งกองผ้าป่า หรือกองกฐินไปถวายวัดในแถบภาคใต้ ก่อนไปก็หา “พี่’ฑิต”จากกรุงเทพไปพร้อมขบวนด้วย พอไปถึงก็ใช้คำกล่าวถวายผ้าป่า เป็นแบบแผนกลาง ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกัน

........สิ่งสำคัญลึกๆ ไม่ได้อยู่ที่ศาสนพิธี...แต่อยู่ที่หลักธรรมคำสอนของทางศาสนาที่พระสงฆ์จะมอบให้ต่างหาก ต้องย้ำว่า “หลักธรรม” นะครับ ไม่ใช่ “คำอวยพร” ยาว ๆ ที่พระคุณท่านมอบให้ก่อนจาก

“พี่หนาน”

18/8/2558

......................................

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจ ขอบคุณโกทูโนว์

...................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Phraputthaความเห็น (0)