โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 09.35 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระราชบัณฑิต อธิการบดี มมร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ซึ่งสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดังกล่าว

ในการนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้กล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ดังนี้

1. เพื่อให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบนโยบายในการบริหารของผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภาระงานต่อไป

2. เพื่อถวายสักการะพระมหาเถระ พระเถระ เนื่องในวันเข้าพรรษา อันจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวต่อไป

3. เพื่อให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้น้อมนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

การดำเนินโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 116 รูป/คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)