การพยาบาลครอบครัวด้วยหัวใจมนุษย์ : เกริ่นนำ

การพยาบาลครอบครัวเป็นการดูแลบุคคลและครอบครัวทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วยแบบองค์รวมเพื่อให้บุคคลและครอบครัวสามารถพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพได้ บุคคลในที่นี้หมายถึงสมาชิกในครอบครัว และครอบครัวในที่นี้หมายถึงหน่วยบริการที่ประกอบด้วยโครงสร้าง หน้าที่และความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว

ในส่วนของการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์นั้น โดยส่วนตัวแล้ว ดิฉันได้ประยุกต์ใช้แนวคิด SAP มาใช้เป็นแนวทางในการให้การพยาบาลกล่าวคือ ผู้ให้บริการจะต้องมีจิตบริการ (Service Mind) ีการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) และเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (Participation ) ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย

1. การรวบรวมข้อมูล

2.การวินิจฉัยทางการพยาบาล

3. การวางแผนการพยาบาล

4. การดำเนินการพยาบาล

5. การประเมินผลการพยาบาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Working and Learningความเห็น (0)