การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

สวัสดีครับชาว Blog

วันนี้ผมได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ โครงการสร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย และสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เชิญให้มาบรรยาย เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย สำหรับเจ้าของกิจการ และผู้บริหารองค์กรสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ประมาณ 22 คน ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจแม่พิมพ์สมัยใหม่”ที่สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน วันนี้ผมมีมุมมองที่เป็นแนวทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การปฎิบัติให้เกิดความสำเร็จ 4 แนวทางสำคัญ คือ

(1) จีระ – ปีเตอร์ ดรักเกอร์

+ แนวคิดของดรักเกอร์เรื่องการสร้างความผูกพันในองค์กร

(2) TEAMWORK

(3) Pay for Intensive or Pay for Performance ซึ่งต้องระวังจุดอ่อนของ KPIs

(4) HR+CEO+Non HR+Stakeholders

(5) Mindset ของคนในธุรกิจแม่พิมพ์

หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านครับ

จีระ หงส์ลดารมภ์

...........................................................................................................

.........................................................................................................

WORKSHOP

 • ปัจจัยท้าทายในอีก 10 ปีข้างหน้าของธุรกิจท่านคืออะไร? อธิบาย
 • การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะเป็นโอกาสและการคุกคามอย่างไร และจะปรับตัวอย่างไร?
 • ในทฤษฎีการปลูก เก็บเกี่ยว และ Execution เพื่อจะเพิ่ม Productivity ในองค์กรของท่านอย่างไร อธิบายยุทธวิธีที่เหมาะสม และทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

(1) ปัจจัยท้าทายในอีก 10 ปีข้างหน้าของธุรกิจท่านคืออะไร? อธิบาย

กลุ่มที่ 1

 • การแข่งขันสูงขึ้น
 • เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีมากมาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • ควรสร้างคลัสเตอร์ของแม่พิมพ์ใหญ่ ๆ แล้วร่วมมือกันเพื่อการลงทุนและพัฒนา ใช้จุดแข็งของแต่ละที่มาสร้างให้เกิดคุณค่า ช่วยลดต้นทุน ฯลฯ
 • เทคโนโลยีการผลิตเปลี่ยน และในอนาคตอาจจะไม่ต้องพึ่งเครื่องจักร ทำให้เราต้องปรับตัว โดยเฉพาะการดีไซน์ การออกแบบแม่พิมพ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • แรงงานในอนาคตหายากขึ้น อาจจะต้องคิดเรื่องหา ROBOT มาทดแทน

อ.จีระ แนะนำว่า ตัวละครในแต่ละคลัสเตอร์ไม่ใช่เฉพาะนักธุรกิจ แต่ยังมีนักวิชาการ ข้าราชการ และผู้นำชุมชนซึ่งมีบทบาทต่อเรา โดยเฉพาะเรื่อง R&D และน่าจะให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดคลัสเตอร์ตามภูมิศาสตร์ด้วย ปัญหาการทำงานแบบคลัสเตอร์ที่ไม่สำเร็จ คือ ความไม่ต่อเนื่อง และไม่มีคนที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานและขับเคลื่อนการทำงานของคลัสเตอร์อย่างแท้จริง

กลุ่มที่ 2

 • เทคโนโลยีการผลิตเปลี่ยน และในอนาคตอาจจะไม่ต้องพึ่งเครื่องจักร ทำให้เราต้องปรับตัว โดยเฉพาะการดีไซน์ การออกแบบแม่พิมพ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • แรงงานในอนาคตหายากขึ้น อาจจะต้องคิดเรื่องหา ROBOT มาทดแทน

กลุ่มที่ 3

 • เรื่องการแข่งขัน
 • เรื่องเงินลงทุน
 • เรื่องการบริหาร
 • การสร้างแบรนด์ไทยให้เข้มแข็ง ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
 • การขยายตลาด
 • การพัฒนานวัตกรรม
 • นโยบายของภาครัฐที่ส่งผลมากต่อการประกอบธุรกิจ

(2) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะเป็นโอกาสและการคุกคามอย่างไร และจะปรับตัวอย่างไร?

กลุ่มที่ 1

 • อินโดฯ เป็นตลาดที่น่าสนใจ

กลุ่มที่ 2

 • โอกาสในการขยายตลาดและการส่งออก มีแรงงานไร้ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านมาทดแทน
 • ภัยคุกคาม คือ คู่แข่งก็มากขึ้นด้วย ปัญหาเรื่องภาษาเป็นข้อจำกัดของคนไทย
 • การปรับตัว คือ ตอนนี้เรามีสมาคมแม่พิมพ์อาเซียน+ การเรียนรู้วัฒนธรรมของอาเซียน+การเพิ่มศักยภาพของเครื่องจักรแม่พิมพ์ และควรนำเอา ROBOT จากญี่ปุ่นเข้ามาช่วย และในเรื่องนี้อยากให้ผู้เกี่ยวข้องระดับนโยบายและการบริหารช่วยให้เกิด ROBOT ดี ๆ ในประเทศไทยด้วย

อ.จีระ เสริมว่า..

 • นอกจากอาเซียน+ และเราน่าจะทำ GMS ด้วยโดยประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่ม เราอาจจะตั้ง Informal Network ขึ้นมา อาจจะมีการจัดประชุมร่วมกันแถว ๆ หนองคาย เป็นต้น

กลุ่มที่ 3

 • โอกาส คือ การขยายตลาดสู่อาเซียน การนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ไปขายในอาเซียน เช่น Cooling
 • ภัยคุกคามเรื่องข้อจำกัดทางการค้าที่อาจจะสูงขึ้น เรื่องการไหลออกของแรงงานโดยเฉพาะระดับเทคนิค
 • การปรับตัว ศึกษาความต้องการและความเป็นไปได้ในการขยายตลาดสู่อาเซียน
 • โครงการที่น่าสนใจ คือ การจัดตั้งสถาบันสอนวิชาชีพแม่พิมพ์ของอาเซียน

(3) ในทฤษฎีการปลูก เก็บเกี่ยว และ Execution เพื่อจะเพิ่ม Productivity ในองค์กรของท่านอย่างไร อธิบายยุทธวิธีที่เหมาะสม และทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

กลุ่มที่ 1

ปลูก - เก็บเกี่ยว

ขั้นที่ 1. On the Job Training

ขั้นที่ 2 Multi – Function Skill

ขั้นที่ 3 KSS

กลุ่ม 2

ในการปลูกเราจะนำแนวคิด 8K’s+5K’s มาใช้ในการสำรวจคนในองค์กรว่ามีศักยภาพเพียงพอรึยัง

และเมื่อปลูกแล้วก็จะเก็บเกี่ยวโดยนำทฤษฏี HRDS มาใช้ร่วมกับทฤษฎี 3 วงกลม และที่สำคัญ คือ การลงมือทำให้สำเร็จ

กลุ่ม 3

 • เพื่อแก้ปัญหาที่ส่วนใหญ่มีอยู่ คือ การบริหารคนในระดับการให้ทำงานให้แก่องค์กรอย่างเต็มที่ คือ การให้ความรู้กับระดับหัวหน้างาน ให้มีความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการคน ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน
 • การเก็บเกี่ยวสนใจเรื่องการสร้างทุนแห่งความสุขในองค์กร การสำรวจความคิดเห็นคนในองค์กรเพื่อสร้างทุนแห่งความสุขในองค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (15)

ความเห็นจาก ผู้เข้ารับการอบรม

สิ่งที่ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรม ณ ขณะนี้

1 การแข่งขันกันเองในอุตสหาหกรรม เดียวกัน ในเรื่องราคาและต้นทุนการผลิต ทำให้ในอุตสาหกรรมต้องเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ได้ ซึ่งต้องหาทุกวิธีและกลยุทธ์ต่างมาใช้เพื่อให้สามารถแข่งขันได้

2 การย้ายฐานการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไปต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้การผลิตแม่พิมพ์ลดลง

ความเห็นจาก ผู้เข้ารับการอบรม

1.กระบวนการทางความคิดที่มองจุดสำคัญของบุคลากรบุคคลที่แตกต่างกัน


2. การบริหารและให้ความสำคัยกับงานทรัพยากรมนุษย์นำไปใช้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อองค์กรและเพื่อบุคคลากรเอง โดยมีหลักการคิดที่ชัดเจนและเป็นองค์ความรู้

ความเห็นจาก ผู้เข้ารับการอบรม

1.ได้ความรู้ 8K+5K

2. ได้ความรู้ ทฤษฎี HRDS , ทฤษฎี 3 วงกลม

ผลกระทบ ด้านแรงงาน ขาดแคลนเทคโนโลยีใหม่ๆ


ความเห็นจาก ผู้เข้ารับการอบรม

สิ่งที่กระทบกับอุตสาหกรรมแม่พมิพ์ไทย ในฐานะผมเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

BOI ให้โอกาสต่างชาติเข้ามาลงทุน (ญี่ปุ่น) ที่เป็น SME เข้ามาเปิดในประเทศไทย แล้วมาแย่งลูกค้าในตลาดเมืองไทย

2. เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แพง สำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ SME's ไทย

ความเห็นจาก ผู้เข้ารับการอบรม

สิ่งที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

1. เรื่องของบุคลากรที่เป็นช่างฝีมือ และสามารถถ่ายทอดเป็น Know How ได้ยัง ไม่เกิดหรือมีน้อยมาก

2. เรื่องของ เทคโนโลยีในการสร้างแม่พิมพ์ยังไม่เพียงพอ ตลอดจน Tranning ต่างๆ

ความเห็นจาก ผู้เข้ารับการอบรม

ปัญหา

- ขาดช่างแม่พิมพ์ที่ชำนาญงาน

- การลดค่าเงินหยวนของจีน ทำให้ทางโรงงานต้องซื้อของแพงขึ้น

- บ้านเราวัตถุดิบ เป็นอุตสาหกรรมปลายนำ้ ทำให้เสียเปรียบทางการค้ากับต่างประเทศ

- ประเทศไทยปัญหาการเมืองเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ประเทศพัฒนาได้ช้า กว่าประเทศอื่นในการที่จะให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุน ไม่ย้ายฐานการผลิตออกไปประเทศอื่น

ความเห็นจาก ผู้เข้ารับการอบรม

1. ปัญหาการย้ายแรงงาน ที่เราต้องการให้อยู่กับองค์กรแต่พนักงานอยากได้รายได้มากกว่า จึงเปลี่ยนที่ทำงานใหม่บ่อย

2. ปัญหาไม่มีคนเลือกแรงงานที่มีคุณภาพเข้ามาในองค์กร มีงานดี แต่มีพนักงานที่ไม่มีคุณภาพ

ความเห็นจาก ผู้เข้ารับการอบรม

1ถ้าขยายกิจการจะหาบุคคลที่มีคุณภาพ sustainability ตลอด

2. จะจัดองค์กรแบบใบดที่รักษาองค์ความรู้ขององค์กรอยู่ตลอด

ความเห็นจาก ผู้เข้ารับการอบรม จากคุณวีรนันท์ ศรัณยวัฒนสิน

1.การทำงาน การคิด วางแผน แบบสั้นๆไม่ได้วางแผนระยะยาว หรือนึกถึงผลที่จะตามมาในระยะยาว

2 การศึกษาคุณภาพที่ ผลิตคนที่มีคุณภาพที่ออกมาสู่สังคมไทย

ความเห็นจาก ผู้เข้ารับการอบรม

การท้าทายในอีก 10 ปีข้างหน้า

การปลุก 3 ปลูก รูปธรรม

ความเห็นจาก ผู้เข้ารับการอบรม

1 ด้านมุมมองผลกระทบที่มีมากที่สุดในด้านทรัพยากรก

2 ด้านการแข่งขันของทางด้านแม่พิมพ์น้อยมาก

ความเห็นจาก ผู้เข้ารับการอบรม

1 เรื่องทิศทางอนาคต ของอุตสาหกรรมรถยนต์ ไม่มีทิศทางที่แน่นอนว่าจะเดินไปทิศทางไหน การพัฒนาบุคคลเพื่อให้แข่งขันกันนอกไม่ค่อยมี บริษัทแต่ละที่แข่งขันกันไม่ได้ทำเป็นพันธมิตกัน ภาครัฐบาลไม่มีความรู้และเข้าใจเรื่องภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

2ตอนนี้ที่บริษัท ยังไม่มีความเข้าใจต่อระบบ AEC บางคนยังทำงานแบบไปวันๆ ยังไม่รู้ถึงผลของ AEC ที่จะมาถึงเรามีอะไรบ้าง เราต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง ปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างในภาคเอกชน ยังเน้นกำไร ขาดทุนอยู่ แต่ยังไม่มีมาตราการพัฒนาตัวบุคคลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวบุคคลจากภายในองค์กรหรือจากภาครัฐบาลก็ตาม

ความเห็นจาก ผู้เข้ารับการอบรม

สิ่งที่กระทบกับบริษัท

1 การเรียนรู้ของพนักงานลดน้อยลง ทำให้งานและการพัมนาปรับปรุงยาก

2 ผลงานไม่เพิ่มและขาดการทุ่มเทของพนักงาน

1 สิ่งที่กระทบคือลูกค้าจะมีทางเลือกในการติดต่อซื้อขายมากขึ้นไม่ผูกติดกับเราคนเดียว

2คนจะมีแข่งขันการจัดระบบการดูและสื่อสารอาจมีการเปลี่ยนที่ททำงานได้ง่ายขึ้น

ความเห็นจาก ผู้เข้ารับการอบรม

1 ปัญหาเรื่องบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่มีการส่งเสริมการผลิตบุคลากรเข้าสู่ระบบ

2 ปัญหาเรื่องพนักงานต้องมีส่วนร่วมและเห็นบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของตัวพนักงาน