วันแรกของชั้นปีที่2

วันที่13 สิงหาคม 2558 เป็นวันแรกของการได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในบทบาทของนักกิจกรรมบำบัดอีกครั้ง ในฐานะ นักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่2 ทำให้ดิฉันได้มีข้อคิดว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จนั้น คือ การที่เรามีความสนใจ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง รู้เป้าหมายที่แน่ชัด ซึ่งในสายวิชาชีพของนักกิจกรรมบำบัดก็เช่นเดียวกัน ที่มีเป้าหมายที่สำคัญคือ ทำให้ผู้รับบริการเกิด Well Being หรือการที่ผู้รับบริการสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม ทั้งทางด้าน จิตใจ ร่างกาย สังคมและจิตวิญญาณ โดยนักกิจกรรมบำบัดอาจใช้โมเดลต่างๆในการประกอบการรักษา การบำบัด และให้ความสำคัญในเรื่อง Performance ของผู้รับบริการเป็นหลัก โดยคำนึงถึง ความสนใจ ความต้องการ การฝึกฝนและความสามารถของผู้รับบริการนั้นเอง ซึ่งในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันของการเป็นนักศึกษากิจกรรมบำบัด ที่ทำให้เรามีความรู้ ความเข้าใจ และอยากที่จะพยายามศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อก้าวแรกที่มั่นคง ต่อการเป็นนักกิจกรรมบำบัดที่ดีในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ก้าวสู่นักกิจกรรมบำบัดความเห็น (0)