blink button   นักศึกษาภาควิชาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้สร้างความสะดวกสบายในการจองตั๋วรถเมล์และการตรวจสอบการเดินรถของรถเมล์ โดยให้บริการผ่าน เว็บ

 จากข่าวนี้จะเห็นได้ว่า  ในปัจจุบันทคโนโลยีได้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์เป็นอย่างมาก