ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียและเป็นบิดาอินเตอร์เน็ตไทย ได้กล่าวว่า จุดประสงค์สำคัญที่ทำให้เกิดอาคารศรีศักดิ์ จามรมานขึ้นมาซึ่งเป็นสถานเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการตั้งชื่อให้พ้องกับท่านเพื่อเป็นเกียรติในการสร้างคุณงามความดีในฐานะที่ท่านเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาด้านอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย สำหรับข่าวนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสมควรเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีการยกย่องศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน เพราะท่านเป็นบุคคลสำคัญที่เห็นความสำคัญของอินเตอร์เน็ตจนได้รับการกล่าวขานในเอเชียค่ะ