สรุปได้ดังนี้ จากการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ครัเรือน)ไตรมาสที่1 พ.ศ.2548พบว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจโดยสอบถามหัวหน้าครัวเรือนถึงการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในครัวเรือนได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตในครัวเรือนโดยมีจำนวนทั้งสิ้น16,785,961ที่ใช้โทรศพท์ 4,199,893ใช้โทรสาร 248,642คอมพิวเตอร์ 1,046,891 อินเทอร์เน็ต จากการสำรวจพบว่าจังหวัดกรุงเทพมหานครมีจำนวนการใช้มากที่สุด