สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.มหาสารคาม

สมเด้จพระพี่นางเธอทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานนามหอสมุดมรภ.มหาสารคามว่าบรรณราชนครินทร์และปรับโครงสร้างให้มีงานดังนี้1.ผ่ายดำเนินการ2.ฝ่ายห้องสมุด3.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความคิดเห็นนับเป็นวาระที่ดีประเทศไทยได้มีแหล่งเพิ่มพูนความรู้อีก1แห่งเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าที่มีคุณภาพ