จากข่าวนี้บอกให้รู้ว่าในโลกปัจจุบันทุกองค์กรหลีกไม่ได้ที่จะใช้นวัตกรรมใหม่หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปช่วยโดยเฉพาะด้านธุรกิจ  จำเป็นต้องใช้ตัวนี้เป็นอย่างมาก  ทำให้การศึกษาในสาขานี้มีมากขึ้น  การศึกษาสาขานี้ต้องใช้การบูรณาการเชื่อโยงกับศาสตร์สาขาอื่นเป็นสำคัญ  จึงจะทำให้เรียนได้ดียิ่งขึ้น

     เห็นด้วยกับข่าวการเรียนไม่ว่าสาขาใดก็ต้องให้สัมพันธ์กับสาขาอื่นเป็นสำคัญอยู่แล้ว