ได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง blog และการใช้เครื่องมือในคอมพิวเตอร์รวมทั้งการใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลอย่างรวดเร็ว  ซึ่งจะนำไปใช้ต่อไป ในการเป็นครูในอนาคต